A Údaje o oprávnenej osobe, štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na podnikanie a o finančnom krytí zodpovednosti
A.1 Oprávnená osoba VÚEZ 35 Hviezdoslavova,934 39 Levice, IČO: 36522457
Organizačná zložka:Laboratórium merania emisií, Hviezdoslavova 35 934 39 Levice
Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi:
 • Hviezdoslavova 35 934 39 Levice
 • tel.: +421/36/6355335
 • fax.: +421/36/6355313
 • E-mail: vuez@vuez.sk
 • Web: www.vuez.sk
Pôsobnosť od:06.11.2012
A.2 Štatutárny zástupca oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
1
Ing. Ivan Vicena,1969
Funkcia: vedúci odboru technologických systémov
Dátum začatia pôsobnosti: 06.11.2012
2
Ing. Jozef Baťalík,1957
Funkcia: asistent riaditeľa
Dátum začatia pôsobnosti: 06.11.2012
A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona
1
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Ing., PhD. Vojtech Soltész 1972 06.11.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: č. 07/4854/2009-3.1 Deň vydania: 09.04.2009
Platnosť od: 14.04.2009 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
2
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Ing. Ondrej Duchon 1964 06.11.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: č. 07/4854/2009-3.1 Deň vydania: 09.04.2009
Platnosť od: 14.04.2009 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
3
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
RNDr. Peter Salinka 1975 06.11.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: č. 07/4854/2009-3.1 Deň vydania: 09.04.2009
Platnosť od: 14.04.2009 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
A.4 Doklady o akreditácii oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona
530c81d7c574fdf52c000000 1 Skúšobné laboratórium Č. osvedčenia: S-249 Dátum vydania: 06.11.2012
Vydal: SNAS Dokument
Platnosť od: 06.11.2012 do: 06.11.2016
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
530c8228c574fdf32c000000 2 Notifikačné požiadavky Č. osvedčenia: N-011 Dátum vydania: 06.11.2012
Dokument
Platnosť od: 06.11.2012 do: 06.11.2016
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
A.5 Živnostenské oprávnenie oprávnenej osoby – viazané živnosti
1
Č. oprávnenia: ObU-LV-OZP-2012/03690-2 Deň vydania: 04.06.2012
Vydal: Obvodný úrad Levice Dokument
Platnosť od: 04.06.2012 do:
Zmeny živnostenského oprávnenia
Číslo Vydal Dátum vydania Platnosť od - do Predmet viazanej činnosti
A.6 Finančné krytie zodpovednosti oprávnenej osoby za škodu podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona*
1
Odbory: a1, a3, Výška (€): 2000000 od - do: 01.06.2007
Poisťovňa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
B. Údaje o stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 16 a prílohy č. 3 bodu 18 zákona
C Odbory oprávnenej technickej činností podľa § 20 ods. 1 zákona Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
a1 oprávnené meranie emisných veličín
 • Ing., PhD. Vojtech Soltész
 • RNDr. Peter Salinka
 • Ing. Ondrej Duchon
a3 oprávnené meranie množstva emisií
 • Ing., PhD. Vojtech Soltész
 • RNDr. Peter Salinka
D Názov kategórie podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a spresnenie rozsahu pôsobnosti veľký zdroj stredný zdroj Odbory merania emisií a spresnenie rozsahu Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa Pôsobnosť od - do
1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov a vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1 (okrem piestových spaľovacích motorov)
 • a3 (okrem piestových spaľovacích motorov; len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov a vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.a Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 Áno Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.b Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 Áno Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.c Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h Áno Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.d Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h Áno Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.e Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov s kapacitou spracovania surovej ocele s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h Áno Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.g Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.h Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - abrazívne čistenie (otryskávanie), okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m2/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.i Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - termické čistenie: – s prevádzkou v h/rok Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.i Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - termické čistenie: – s objemom vypaľovacej komory v m3 Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  2.9.j Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.33.b Výroba a spracovanie gumy: - výroba surových gumárenských zmesí Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.33.b Výroba a spracovanie gumy: - výroba surových gumárenských zmesí Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.33.c Výroba a spracovanie gumy: - projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.33.c Výroba a spracovanie gumy: - projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.38.a Priemyselné spracovanie plastov: - výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.38.a Priemyselné spracovanie plastov: - výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.38.b Priemyselné spracovanie plastov: - výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  06.11.2012 - 06.11.2016
  4.38.b Priemyselné spracovanie plastov: - výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.8 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok Áno Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.8 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok Áno Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.9.a Priemyselné spracovanie dreva - mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.9.a Priemyselné spracovanie dreva - mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.9.b Priemyselné spracovanie dreva: - mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.9.b Priemyselné spracovanie dreva: - mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.18 Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.18 Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.20 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
 • a3 (len merania hmotnostných tokov a koncentrácií)
  • Ing., PhD. Vojtech Soltész
  • RNDr. Peter Salinka
  06.11.2012 - 06.11.2016
  6.20 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
  • Ing. Ondrej Duchon
  06.11.2012 - 06.11.2016
  E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.
  a1 oprávnené meranie emisných veličín Zobraziť
  a3 oprávnené meranie množstva emisií Zobraziť
  F Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
  G Oprávnené metodiky kontinuálnych meraní/skúšok automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania
  H Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania