A Údaje o oprávnenej osobe, štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na podnikanie a o finančnom krytí zodpovednosti
A.1 Oprávnená osoba Enviroservis 12 Priemyselná,96563 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073
Organizačná zložka:Enviroservis, Priemyselná 12 96563 Žiar nad Hronom
Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi:
 • Priemyselná 12 96563 Žiar nad Hronom
 • tel.: 045/ 6012210, 045/ 6012215
 • fax.: 045/ 6012231
 • E-mail: enviroservis@enviroserviszh.sk
 • Web: www.enviroserviszh.sk
Pôsobnosť od:19.11.2012
A.2 Štatutárny zástupca oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
1
Ing. Miriam Ťahúňová,1976
Funkcia: konateľ
Dátum začatia pôsobnosti: 19.11.2012
2
Ing. Milan Chovanec,1964
Funkcia: osoba splnomocnená v mene štatutárneho orgánu na konanie vo veciach oprávnených meraní, splnomocnenie zo dňa 22.2.2011
Dátum začatia pôsobnosti: 19.11.2012
A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona
1
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Ing. Milan Chovanec 1964 19.11.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: 37855/2020 Deň vydania: 03.08.2020
Platnosť od: 03.08.2020 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
2
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Peter Jenőfi 1974 19.11.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: 37863/2020 Deň vydania: 03.08.2020
Platnosť od: 03.08.2020 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
A.4 Doklady o akreditácii oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona
5d53ba3bc574fdc017000000 1 Skúšobné laboratórium Č. osvedčenia: S-211 Dátum vydania: 31.07.2019
Vydal: SNAS Dokument
Platnosť od: 14.08.2019 do: 14.08.2024
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
5d53baabc574fd7017000000 2 Skúšobné laboratórium Č. osvedčenia: N-008 Dátum vydania: 31.07.2019
Vydal: SNAS Dokument
Platnosť od: 14.08.2019 do: 14.08.2024
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
A.5 Živnostenské oprávnenie oprávnenej osoby – viazané živnosti
1
Č. oprávnenia: OŽP-D/2008/02824-2 Deň vydania: 11.09.2008
Vydal: Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor živnostenského podnikania Dokument
Platnosť od: 11.09.2008 do:
Zmeny živnostenského oprávnenia
Číslo Vydal Dátum vydania Platnosť od - do Predmet viazanej činnosti
A.6 Finančné krytie zodpovednosti oprávnenej osoby za škodu podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona*
1
Odbory: a1, a3, Výška (€): 50000 od - do: 01.07.2012
Poisťovňa: Alianz
B. Údaje o stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 16 a prílohy č. 3 bodu 18 zákona
C Odbory oprávnenej technickej činností podľa § 20 ods. 1 zákona Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
a1 oprávnené meranie emisných veličín
 • Ing. Milan Chovanec
 • Peter Jenőfi
a3 oprávnené meranie množstva emisií
 • Ing. Milan Chovanec
 • Peter Jenőfi
D Názov kategórie podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a spresnenie rozsahu pôsobnosti veľký zdroj stredný zdroj Odbory merania emisií a spresnenie rozsahu Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa Pôsobnosť od - do
1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov a vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1 okrem plynových turbín a stacionárnych spaľovacích motorov
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.4 Zlievarne železných kovov – výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  19.11.2012
  2.5.a Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania - valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.5.b Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania - kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie je väčšia ako 20  MW Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.5.c Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania - lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.6 Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.7 Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.8.a Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d - pre olovo a kadmium Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.a Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.b Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.c Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.d Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.e Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov s kapacitou spracovania surovej ocele s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.f Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - anodická oxidácia hliníkových materiálov Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.g Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.h Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - abrazívne čistenie (otryskávanie), okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m2/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.i Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - termické čistenie: – s prevádzkou v h/rok Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.i Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - termické čistenie: – s objemom vypaľovacej komory v m3 Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  2.9.j Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.5 Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: - projektovanej výrobnej kapacity v t/d Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.9 Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.11 Ťažba a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo iných priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.12 Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.32.a Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.32.b Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - výroba sadzí Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.32.c Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.32.d Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.34.a Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: - saponáty Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.34.b Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: - kozmetika Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.35 Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.a Priemyselné spracovanie plastov: - výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.b Priemyselné spracovanie plastov: - výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.c Priemyselné spracovanie plastov: - spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu a epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov, s projektovanou spotrebou surovín v kg/d Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.d Priemyselné spracovanie plastov: - spracovanie aminoplastov a fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.e Priemyselné spracovanie plastov: - výroba polyuretanovánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.f Priemyselné spracovanie plastov: - výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.g Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - nanášanie lepidiel Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  4.38.h Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - povrchové laminovanie plastov Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.2.a Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - vo výrobe automobilov v malých sériách Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.2.b Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - pôvodné nanášanie náterov na cestné vozidlá materiálmi určenými na následnú úpravi vozidiel, ak sa činnosť vykonáva mimo výrobnej linky vrátane nanášania náterov na prívesy a návesy Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.2.c Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - autoopravárenstvo – prestriekavanie osobných áut Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.3.a Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.3.b Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - na navíjané drôty Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.3.c Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - na navíjané pásy z kovových materiálovy Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.4.a Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: - organické rozpúšťadlá (klasifikované ako látky s karcinogénnymi, mutagénnymi a teratogénnymi účinkami, halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi) Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.4.b Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: - iné organické rozpúšťadlá Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.5.a Chemické čistenie textílií, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: - projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.5.b Chemické čistenie textílií, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: - projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t/d Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.6 Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov, okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.a Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - publikačná rotačná hĺbkotlač Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.b Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - ostatná rotačná hĺbkotlač Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.c Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - tepelný rotačný ofset Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.d Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - flexografia Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.e Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - lakovacie a laminovacie techniky Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.f Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - rotačná sieťotlač na textil, lepenku Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.7.g Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - ostatné polygrafické techniky, napríklad studený ofset, hárkové techniky a iné Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.8 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.a Priemyselné spracovanie dreva - mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.b Priemyselné spracovanie dreva: - mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.c Priemyselné spracovanie dreva: - výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v sušine v t/rok Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.d Priemyselné spracovanie dreva: - nanášanie lepidiel Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.e Priemyselné spracovanie dreva: - laminovanie dreva Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.f Priemyselné spracovanie dreva: - nanášanie náterov Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.9.g Priemyselné spracovanie dreva: - impregnácia Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.11 Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.a Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - ošípané s hmotnosťou nad 30 kg Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.b Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - prasnice Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.c Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - hydina - zajacovité Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.d Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - hovädzí dobytok - dojnice Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.e Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - hovädzí dobytok - ostatný Áno Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.f Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - ovce Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.g Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - kozy Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.h Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - kone Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.12.i Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.18 Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.20 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.21.a Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: - kávy, kávovín Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.21.b Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: - kakaových bôbov alebo orieškov Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.22 Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia v kg/týždeň Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  6.23 Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d Áno
 • a1
 • a3
  • Ing. Milan Chovanec
  • Peter Jenőfi
  19.11.2012
  E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.
  a1 oprávnené meranie emisných veličín Zobraziť
  a3 oprávnené meranie množstva emisií Zobraziť
  F Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
  G Oprávnené metodiky kontinuálnych meraní/skúšok automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania
  H Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania