E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne diskontinuálne meranie emisií STN EN 15259 01.04.2010
y1 SM P Všeobecné požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a správu o meraní 09.05.2012 Ing., PhD. Mário Vasil
Ing. Štefan Niedel
2 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-elektrochemicky (NO a NO2 senzor) EPA CTM 030 13.10.1997
(5 až 60) mg/m3 15 %
(61 až 200) mg/m3 9 %
(201 až 2 500) mg/m3 5 %
(2 501 až 6 700) mg/m3 4 %
g1 SM P Spaľovanie zemného plynu naftového a skvapalnených uhľovodíkových palív v zariadeniach na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 MW. Mimo plynových turbín. 09.05.2012 Ing., PhD. Mário Vasil
Ing. Štefan Niedel
3 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-elektrochemicky EPA CTM 030 13.10.1997
(3 až 50) mg/m3 15 %
(51 až 100) mg/m3 10 %
(101 až 1 000) mg/m3 6 %
(1 001 až 12 500) mg/m3 5 %
g1 SM P Spaľovanie zemného plynu naftového a skvapalnených uhľovodíkových palív v zariadeniach na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 MW. Mimo plynových turbín. 09.05.2012 Ing., PhD. Mário Vasil
Ing. Štefan Niedel
4 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-elektrochemicky EPA CTM 030 13.10.1997
(0,1 až 3) % objemu 7 %
(3,1 až 17) % objemu 5 %
(17,1 až 25) % objemu 4 %
g1 SM P Spaľovanie zemného plynu naftového a skvapalnených uhľovodíkových palív v zariadeniach na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 MW. Mimo plynových turbín. 09.05.2012 Ing., PhD. Mário Vasil
Ing. Štefan Niedel