E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a7 oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzko­vania

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.5.02 benzínové pary – pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie na čerpacej stanici Meranie so simulovaným prietokom benzínu (suchá metóda). Meranie s reálnym prietokom benzínu (mokrá metóda A a B). FprEN 16321-2 01.04.2013
0,1 až 2,5 2,7 %
v SM P Alternatívna metodika platná do vydania EN podľa § 6 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. 21.08.2013 Ing., PhD. Mário Vasil
Ing. Štefan Niedel