E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.1.00 1. podskupina - tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako častice PM2,5 gravimetrická metóda STN EN ISO 23210 01.04.2010
0,5.až 6,4) mg/m3 0,6•cPM+0,2 mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13•cPM+3,2 mg/m3
(20 až 40) mg/m3 29%
a) SM P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
2 1.2.00 2. podskupina - tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako častice PM10 gravimetrická metóda STN EN ISO 23210 01.04.2010
0,5.až 6,4) mg/m3 0,6•cPM+0,2 mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13•cPM+3,2 mg/m3
(20 až 40) mg/m3 29%
a) SM P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
3 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.06.2003
0,5.až 6,4) mg/m3 0,6•cTZL+0,2 mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13•cTZL+3,2 mg/m3
(20 až 1000) mg/m3 29%
a) SRM c) P STN EN 13284-1 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo dokumentácií objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096 alebo pre plynové turbíny uvedená metodika STN ISO 11042-1 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
4 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS (technika studenej pary) STN EN 13211 01.04.2003
(1 až 10) mg/m3 14%
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1) mg/m 18%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
5 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS (technika studenej pary) EPA 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
6 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl AAS-ETA / GF STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
7 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
8 2.2.01 selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se AAS-ETA / GF;ICP-AES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
9 2.2.02 telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te AAS-ETA ICP-AES SMEP-07-IPP (EPA Met. 29) 20.07.2011
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) ALT P/P Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Experimentálne overená a validovaná pre dané použitie podľa § 6 ods. 8 písm b) a c) vyhlášky. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
10 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až0,002 )mg/m3 22%
(0,002 až 0,04 )mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
11 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
12 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
13 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.03.2005
(0,00002 až 0,002 )mg/m3 22%
(0,002 až 0,04 )mg/m3 21%
(0,04 až 1,0 )mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
14 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002 )mg/m3 22%
(0,002 až 0,04 )mg/m3 21%
(0,04 až 1,0 )mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
15 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
16 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb AAS (hydridová technika) STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
17 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002 )mg/m3 22%
(0,002 až 0,04 )mg/m3 21%
(0,04 až 1,0 )mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
18 2.3.02 cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn AAS-ETA ICP-AES SMEP-07-IPP (EPA Met. 29) 20.07.2011
(0,00002 až 0,002 )mg/m3 22%
(0,002 až 0,04 )mg/m3 21%
(0,04 až 1,0 )mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) ALT P/P Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Experimentálne overená a validovaná pre dané použitie podľa § 6 ods. 8 písm b) a c) vyhlášky. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
19 2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F Spektrofotometria, potenciometria SMEP-07-IPP (EPA 13A,B, STN EN 13284-1) 20.07.2011
(0,014 až 8,3)mg/m3 18%
(8,3 až 83)mg/m3 14%
(83 až 830)mg/m3 9%
a) d1) SM ALT P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
20 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr AAS-ETA STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
21 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr AAS ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
22 2.3.05 kyanidy vyjadrené ako CN-I izokinetický odber (spektrofotometria) SMEP-07-IPP (EPA CTM 030 , STN EN 13284-1) 20.07.2011
(0,017 až 0,1)mg/m3 27%
(0,1 až 1)mg/m3 18%
(1až20)mg/m3 14%
a) d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
23 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn ICP-AES / OES / MS AAS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 ) mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
24 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn ICP-AES / OES / MS AAS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
25 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu AAS AAS-ETA ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
26 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu AAS AAS-ETA ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) d2) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
27 2.3.08 vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V AAS-ETA ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
28 2.3.09 zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn AAS ICP-AES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
29 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF ISE STN ISO 15713 01.03.2009
(0,014 až 8,3) mg/m3 18%
(8,3 až 83) mg/m3 14 %
(83 až 830) mg/m3 9 %
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
30 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF destilácia SiF6 vodnou parou – fotometria STN 83 4752-4 01.08.1989
(0,014 až 8) mg/m3 18 %
(8 až 83) mg/m3 14 %
(83 až 830) mg/m3 9 %
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
31 3.2.03 chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl odmerná metóda STN 83 4751-4 01.08.1987
(0,17 až 13) mg/m3 18 %
(13 až 500) mg/m3 14 %
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
32 3.2.04 kyanovodík IC EPA CTM 033 20.07.2011
(0,017 až 0,1) mg/m3 27%
(0,1 až 1,0 )mg/m3 18%
(1,0 až 20) mg/m3 14%
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
33 3.2.05 sulfán (sírovodík) fotometria STN 83 4712-4 01.08.1987
(0,014 až 0,7) mg/m3 32%
(0,7 až 33) mg/m3 22%
(33 až 500) mg/m3 18%
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
34 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 odmerná metóda, fotometria STN 83 4728 01.10.1984
(0,014 až 1,7) mg/m3 14%
(1,7 až 20) mg/m3 10%
(20 až 500) mg/m3 8%
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
35 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 spektrofotometria IC STN EN 1911 01.02.2011
(0,2 až 1,1)mg/m3 18%
(1,1 až 6,7) mg/m3 14%
(6,7 až 170) mg/m3 9%
d1) SM SRM c) P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
36 3.4.01 oxid siričitý (SO2) EMS-NDIR STN ISO 7935 (STN EN 14792)* 01.06.1997
(5 až 30) mg/m3 17%
(30,1 až 60) mg/m3 12 %
(60,1 až 200) mg/m3 10 %
(201 až 600) mg/m3 8 %
(601 až 15000) mg/m3 6 %
g2 SM P STN ISO 7935 sa uplatňuje ako štandardná metodika, aj v prípade ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. * Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
37 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia IC STN EN 14791 01.07.2006
(6 až 200) mg/m3 13%
(201 až 800) mg/m3 11 %
(801 až 2000) mg/m3 9%
d2) SRM c) P/P Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
38 3.4.02 oxidy síry (SOx) – oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2) odber riadená kondenzácia a filtrácia, analytické stanovenie barium-thorinova zrážacia titrácia STN 83 4711- 4, 5 (STN EN 14791) 01.03.1983
(6 až 200) mg/m3 13%
(201 až 800) mg/m3 11%
(801 až 2000) mg/m3 9%
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
39 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-CL STN EN 14792 01.09.2006
(4 až 20) mg/m3 16%
(20,1 až 60) mg/m3 10%
(61 až 200 )mg/m3 8%
(201 až 5 000) mg/m3 6%
g2 SRM c) P STN EN 14792 sa uplatňuje ako štandardná metodika, aj v prípade ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
40 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-NDIR STN ISO 10849 (STN EN 14792)* 01.11.1998
(4 až 20) mg/m3 16%
(20,1 až 60) mg/m3 10%
(61 až 200 )mg/m3 8%
(201 až 5 000) mg/m3 6%
g2 SM P STN ISO 10849 sa uplatňuje ako štandardná metodika, aj v prípade ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. * Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
41 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-elektrochemicky (NO a NO2 senzor) EPA CTM 030 13.10.1997
(4 až 20) mg/m3 16%
(20,1 až 60) mg/m3 10%
(60,1 až 200 )mg/m3 8%
(201 až 6 700) mg/m3 6%
g1 g2 SM P Spaľovanie zemného plynu naftového, skvapalnených uhľovodíkových palív a kvapalných palív s obsahom síry 1 % hmotnosti a nižším v zariadeniach na spaľovanie palív (kotloch) a/alebo plynových turbínach a/alebo piestových motoroch so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 MW. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
42 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR STN EN 15058 01.03.2007
(3 až 20) mg/m3 16%
(20,1 až 60) mg/m3 9%
(61 až 200 )mg/m3 7%
(201 až 25000) mg/m3 5%
g2 SRM c) P STN EN 15058 sa uplatňuje ako štandardná metodika, aj v prípade ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
43 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-elektrochemicky EPA CTM 030 13.10.1997
(3 až 20) mg/m3 16%
(20,1 až 60) mg/m3 9%
(61 až 200 )mg/m3 7%
(201 až 12500) mg/m3 5%
g1 SM P Spaľovanie zemného plynu naftového, skvapalnených uhľovodíkových palív a kvapalných palív s obsahom síry 1 % hmotnosti a nižším v zariadeniach na spaľovanie palív (kotloch) a/alebo plynových turbínach a/alebo piestových motoroch so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 MW. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
44 4.1.01 acetaldehyd (etanal) HPLC-DAD EPA Met. 0011 01.12.1996
(0,002 až 6 ) mg/m3 22%
(6 až 28) mg/m3 21%
(28 až 170) mg/m3 18%
e2) SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
45 4.1.02 anilín GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre anilín sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
46 4.1.06 dietylamín GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre dietylamín sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
47 4.1.07 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
48 4.1.08 1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
49 4.1.09 dimetylamín LC / FD, GC / FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) SM P/F metodika odberu STN P CEN/TS 13649, metodika stanovenia OSHA 34 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
50 4.1.10 etanolamín GC-FID SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) ALT P/F Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Experimentálne overená a validovaná pre dané použitie podľa § 6 ods. 8 písm b) a c) vyhlášky. Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre etanolamín sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
51 4.1.11 etylakrylát GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre etylakrylát sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
52 4.1.12 fenol GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
53 4.1.13 formaldehyd (metanal) HPLC-DAD EPA Met 0011 01.12.1996
(0,002 až 6 ) mg/m3 22%
(6 až 28) mg/m3 21%
(28 až 170) mg/m3 18%
e2) SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
54 4.1.14 2-furaldehyd (furfural) HPLC-DAD EPA Met 0011 01.12.1996
(0,002 až 6 ) mg/m3 22%
(6 až 28) mg/m3 21%
(28 až 170) mg/m3 18%
e2) SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
55 4.1.15 krezoly (hydroxyderiváty toluénu) GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
56 4.1.17 kyselina mravčia IC VDI 2457 Bl. 4 01.12.2000
(0,05 až 3) mg/m3 18%
(3 až 13) mg/m3 16%
(13 až 100) mg/m3 14%
e2) SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
57 4.1.17 kyselina mravčia IC SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) ALT P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
58 4.1.18 merkaptány selektívna oxidácia – SO2 Thorinova metóda EPA Met. 16A 01.02.2000
(0,6 až 100) mg/m3 16%
(100 až 2000) mg/m3 14%
(2000 až 4000) mg/m3 13%
d2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie redukovanej síry. Pre merkaptány sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
59 4.1.19 metylakrylát GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre metylakrylát sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
60 4.1.21 nitrobenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
61 4.1.22 nitrofenoly GC-FID SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) ALT P/F Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Pre nitrofenoly sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
62 4.1.23 nitrokrezoly GC-FID SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e2) ALT P/F Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Pre nitrokrezoly sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
63 4.1.24 nitrotoluén GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie dichlóretánu. Pre nitrotoluén sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
64 4.1.25 pyridín GC-FID SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) ALT P/F Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Experimentálne overená a validovaná pre dané použitie podľa § 6 ods. 8 písm b) a c) vyhlášky. Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre pyridín sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
65 4.1.26 sírouhlík GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre sírouhlík sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
66 4.1.27 tetrachlóretán GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie dichlóretánu. Pre tetrachlóretán sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
67 4.1.30 trichlórmetán (chloroform) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie dichlóretánu. Pre trichlórmetán sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
68 4.2.01 benzaldehyd HPLC-DAD EPA 0011 01.12.1996
(0,002 až 6 ) mg/m3 22%
(6 až 28) mg/m3 21%
(28 až 170) mg/m3 18%
e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie formaldehydu. Pre benzaldehyd sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
69 4.2.03 butylaldehyd (butanal) HPLC-DAD EPA 0011 01.12.1996
(0,002 až 6 ) mg/m3 22%
(6 až 28) mg/m3 21%
(28 až 170) mg/m3 18%
e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie formaldehydu. Pre benzaldehyd sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
70 4.2.04 cyklohexanón GC-FID SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 15%
(6 až 22) mg/m3 14%
(22 až 250) mg/m3 10%
e1) e2) ALT P/F Alternatívna metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.v prípade podľa § 6 ods. 4 písm a) vyhlášky - v informácii podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nie je určená štandardná metodika. Experimentálne overená a validovaná pre dané použitie podľa § 6 ods. 8 písm b) a c) vyhlášky. Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre cyklohexanón sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
71 4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
72 4.2.07 etylbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
73 4.2.08 chlórbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 15%
(6 až 22) mg/m3 14%
(22 až 250) mg/m3 10%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
74 4.2.10 2-chlórpropán GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie etylbenzénu. Pre stanovenie chlórpropánu sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
75 4.2.11 izopropylbenzén (kumén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie etylbenzénu. Pre stanovenie izopropylbenzénu sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
76 4.2.12 kyselina octová (kyselina etánová) IC VDI 2457 Bl. 4) 01.12.2000
(0,05 až 3) mg/m3 18%
(3 až 13) mg/m3 16%
(13 až 100) mg/m3 14%
SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
77 4.2.12 kyselina octová (kyselina etánová) IC SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
ALT P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
78 4.2.14 metylacetát (octan metylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
79 4.2.15 metylmetakrylát GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,05 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre metylmetakrylát sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
80 4.2.18 naftalén GC-MSD HPLC-UVD STN ISO 11338 01.11.2005
(0,00025 až 0,1) mg/m3 27%
(0,1 až 1,0) mg/m3 22%
f3 SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
81 4.2.21 styrén (vinylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22 ) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
82 4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie dichlóretánu. Pre tetrachlóretylén sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
83 4.2.23 toluén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
84 4.2.25 vinylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
85 4.2.26 xylén (dimetylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
86 4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
87 4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie pentánu a hexánu. Pre ostatné akány sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
88 4.3.03 alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie pentánu a hexánu. Pre akény sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
89 4.3.04 alkylalkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
90 4.3.07 cyklické alkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie cyklohexanolu. Pre ostatné cyklické alkoholy sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
91 4.3.08 2-butanón (metyletylketón) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre 2-butanón sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
92 4.3.09 butylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
93 4.3.10 dibutyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre dibutyléter sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
94 4.3.11 dietyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 15%
(6 až 22) mg/m3 14%
(22 až 250) mg/m3 10%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre dietyléter sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
95 4.3.12 difenyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre difenyléter sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
96 4.3.13 1,2-dichlóretylén GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
97 4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
98 4.3.15 diizopropyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre diizopropyléter sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
99 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie metylacetátu. Pre etylacetát sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
100 4.3.20 chlóretán (etylchlorid) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre chlóretán sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
101 4.3.23 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
102 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) EMS-FID STN EN 12619 01.09.2013
(0,5 až 5 )mg/m3 31%
(5,1 až 10 )mg/m3 16%
(10,1 až 60 )mg/m 10%
(60,1 až 150 )mg/m 8%
(0,151 až 500) g/m3 6%
g2 SRM c) P STN EN 12619 sa uplatňuje ako štandardná metodika, aj v prípade ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
103 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As AAS (hydridová technika) STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04)mg/m3 21%
(0,04 až 1,0)mg/m3 18%
(1.0 až 10) mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
104 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
105 5.1.03 berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be AAS-ETA ICP-AES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 )mg/m3 14%
c) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
106 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd AAS STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
107 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002 )mg/m3 22%
(0,002 až 0,04)mg/m3 21%
(0,04 až 1,0 )mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
108 5.1.05 2-naftylamín GC-MSD HPLC-DAD / UVD STN ISO 11338 01.11.2005
(0,00025 až 0,1) mg/m3 27%
(0,1 až 1,0) mg/m3 22%
f3 SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
109 5.1.06 kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co AAS-ETA STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10 ) mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) ostatné matrice (EN, EPA) modifikácia – sorpcia voda, filter – vodný výluh 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
110 5.1.06 kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co AAS ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až 1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) ostatné matrice (EN, EPA) modifikácia – sorpcia voda, filter – vodný výluh 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
111 5.1.07 zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu bárnatého a olovnatého IC separácia IAAS ICP-AES / MS EPA Met. 0061 01.12.1996
(0,001 až 0,04) mg/m3 22%
(0,04 až 10) mg/m3 18%
c) SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
112 5.2.02 akrylonitril GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) SM P/F Desorpcia sírouhlík/ dimetylformamid Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre akrylonitril sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
113 5.2.03 etylénoxid GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6)mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre etylénoxid sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
114 5.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu AAS-ETA STN EN 14385 01.03.2005
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04až 1,0) mg/m3 18%
(1,0až 10) mg/m3 14%
c) SRM c) P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) rozpustné vo vode – sorpcia voda, filter – vodný výluh 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
115 5.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu AAS ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000
(0,00002 až 0,002) mg/m3 22%
(0,002 až 0,04) mg/m3 21%
(0,04 až1,0) mg/m3 18%
(1,0 až 10) mg/m3 14%
c) SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) rozpustné vo vode – sorpcia voda, filter – vodný výluh 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
116 5.3.01 benzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22 ) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
117 5.3.02 1,3-butadién GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre 1,3 butadién sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
118 5.3.03 1,2-dibrómetán GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre 1,2-dibrómetán sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
119 5.3.04 epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre epichlórhydrín sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
120 5.3.06 1,2-propylénoxid GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre 1,2-propylénoxid sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
121 5.3.09 trichlóretylén (trichlóretén) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
122 5.3.10 vinylchlorid (chlóretén) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,005 až 6) mg/m3 27%
(6 až 22) mg/m3 22%
(22 až 250) mg/m3 21%
e1) e2) SM P/F Údaje o rozsahu a neistotách sú validované pre stanovenie benzénu. Pre stanovenie vinylchloridu sú údaje o rozsahu a neistotách informatívne. Konkrétne hodnoty sa zistia pri validácii analytického stanovenia danej znečisťujúcej látky v rámci flexibilného rozsahu akreditácie oprávneného subdodávateľa a pri vyhodnotení výsledkov daného oprávneného merania. 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
123 6.1.01 PCDD a PCDF po prepočte na toxický ekvivalent (I-TEQ) GC-MSD STN EN 1948-1 až 3 01.09.2006
(0,004 až 100) ng/m3 35%
f2 SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
124 6.2.01 polychlorované bifenyly (PCB po prepočte na toxický ekvivalent) GC-MSD STN EN 1948-4 01.09.2006
(0,004 až 100) mg/m3 35%
f2 SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
125 6.3.02 benzo(a)pyrén GC-MSD HPLC-UVD STN ISO 11338 01.11.2005
(0,00025 až 0,02) mg/m 27%
(0,02 až 1) mg/m3 22%
f3 SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
126 6.3.05 dibenzo(a,h)antracén GC-MSD HPLC-UVD STN ISO 11338 01.11.2005
(0,00025 až 0,02) mg/m3 27%
(0,02 až 1) mg/m3 22%
f3 SM P/F 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
127 8.1.02 tmavosť dymu – stupeň Bacharacha alebo opacita fotometria STN ISO 11042-1 čl. 7.8 01.06.2004
(0 až 9) stupeň 1 stupeň
h2 SM P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
128 8.2.01 organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru, vyjadrené ako H2S selektívna oxidácia na SO2, stanovenie bárium-thorinova metóda* EPA 16A (STN EN 14791)* 01.02.2000
(0,6 až 100) mg/m3 16%
(100 až 2000) mg/m3 14%
(2000 až 4000) mg/m3 13%
d2) SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
129 8.5.01 benzínové pary – koncentrácia v odpadovom plyne z rekuperačnej jednotky v distribučnom sklade EMS-FID STN EN 12619 01.09.2013
(0,5 až 5) mg/m3 31%
(5,1 až 10) mg/m3 16%
(10,1 až 60) mg/m3 10%
(60,1 až 150) mg/m3 8%
(0,151 až 500) g/m3 6%
g2 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
130 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-paramagneticky STN EN 14789 01.09.2006
(0,1až 6,0) % (objemový zlomok) 7%
(6,1až 25) % (objemový zlomok) 5%
g2 SRM c) P STN EN 14789 sa uplatňuje ako štandardná metodika, aj v prípade ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
131 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-elektrochemicky EPA CTM 030 01.09.2006
(0,1až 6,0) % (objemový zlomok) 7%
(6,1až 25) % (objemový zlomok) 5%
g1 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
132 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.07.2006
(29 až 250) g/m3 11%
i1 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
133 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) Elektrokapacitne + výpočet SMEP-05-IM (RdSchr.d.BMU IG I 2-45053/5) 08.08.2022
(5 až 99)% 6%
ALT P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
134 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou / výpočet STN ISO 10780 01.10.1998
(3 až 5) m/s 9%
(5,1 až 10) m/s 7%
(10,1 až 50) m/s 5%
i1 SM P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch. 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
135 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie anemometrami STN EN 16911-1 01.09.2013
(0,4 až 5) m/s 9%
(5,1 až 10) m/s 8%
(10,1 až 25) m/s 7%
(25 až 40)m/s 6%
i1 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
136 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou / výpočet STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(3 až 5) m/s 9%
(5,1 až 10) m/s 7%
(10,1 až 50) m/s 5%
i1 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
137 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie prierezu potrubia a výpočet z rýchlosti prúdenia odpadového plynu STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(0,3 až 10) m3/s 9,1%
(11 až 60) m3/s 7,1%
(61 až 400) m3/s 5,2%
i1 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
138 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok výpočet zo zloženia paliva STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(0,2 až 250) m3/s 7%
i1 SRM c) P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga