E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a2 oprávnené meranie limitných emisných faktorov

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba koksu; Úprava železnej rudy – peletizácia; Výroba Al – elektrolýza; Výroba cementu – všetky operácie; Výroba vápna – všetky operácie 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
2 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100) g/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba chlóru – elektrolýza 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
3 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba Al – elektrolýza 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
4 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba amoniaku 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
5 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba chlorovodíka a kyseliny chlorovodíkove 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
6 3.4.02 oxidy síry (SOx) – oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2) Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba TiO2, výroba H2SO4 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
7 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. pre: Výroba kyseliny dusičnej a jej solí 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
8 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. pre: Výroba ocele 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
9 4.1.00 1. podskupina organické plyny a pary – emisie všeobecne Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/m3 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Výroba drevotrieskových /drevovláknitých dosák a preglejky – lisy 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
10 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny SMEP-13-IM 30.08.2011
(0,001 až 100 ) kg/t 15 %
s ALT P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je štandardná metodika, spracovaná oprávnenou osobou podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky na účel oprávneného merania limitných emisných faktorov na základe uplatňovania metodík merania koncentrácie danej znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadového plynu podľa Ea1 a požiadaviek na oprávnené merania podľa prílohy č. 2 bodu C.12 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre: Sušiarne poľnohospodárskych produktov 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga