E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a7 oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a podmienok prevádzko­vania

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.2.02 vinylchlorid (zvyškový obsah vo výrobku, homopolymére, kopolymére, mikropolymére, emulzii polyméru) manuálny odber SMEP-03-IPP 13.08.2014
v ALT P/P 10.10.2013 Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
2 8.3.01 TOC (obsah v zvyškovej škvare a spodnom popole pri spaľovaní odpadov) manuálny odber STN EN 13137 01.01.2003
v SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
3 8.3.02 spáliteľný podiel vo zvyškovej škváre a spodnom popole vyjadrený ako strata žíhaním pri spaľovaní odpadov manuálny odber STN EN 15169 01.01.2003
v SM P/P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga
4 8.5.02 benzínové pary – pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie na čerpacej stanici fyzikálna metóda - reálny prietok benzínu (mokrá metóda A alebo B) STN EN 16321-2 01.05.2014
(0,1-2,5) 3 %
v SM P 02.02.2015 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Attila Farkas
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Juraj Bél
Bc. Gabriel Molnár
Ing. Martin Chovanec
Ing., PhD. Tomáš Kuskulič
Ing. Miloš Varga