F Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.

b1 oprávnené kalibrácie AMS-E

Pol. Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh /princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Členenie Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc Priame porovnávanie so štandardnou referenčnou manuálnou gravimetrickou metódou STN EN 13284-1 (SMEP-08-IPP, SMEP-15-IPP) 01.06.2003 (0,5.až 6,4) mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3
(20 až 1000) mg/m3
0,6•cTZL+0,2 mg/m3
0,13•cTZL+3,2 mg/m3
29 %
p1 SRM c) P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN EN 13284-2, STN ISO 10155, STN EN 16911-2, STN ISO 11042-2 pre plynové trubíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
2 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (1 až 500) mg/m3
5 %
p1 SM P pre analyzátor AMS-E HF nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na kalibráciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
3 3.2.05 sulfán (sírovodík) Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (1 až 1000) mg/m3
3 %
p1 SM P pre analyzátor AMS-E H2S nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na kalibráciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
4 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (1 až 1000) mg/m3
3 %
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu pre plynové turbíny na mieste: STN ISO 11042-2. Pre ostatné aplikácie analyzátorov AMS-E NH3 nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na kalibráciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
5 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (1 až 500) mg/m3
5 %
p1 SM P pre analyzátor AMS-E HCl nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na kalibráciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
6 3.4.01 oxid siričitý (SO2) Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (6 až 15000) mg/m3
2,5 %
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN ISO 7935 STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
7 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (2 až 1100) mg/m3
1,5 až 7000) mg/m3
3 %
2,5 %
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN EN 14792, STN ISO 10849, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
8 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (2,5 až 125 000) mg/m3
2,5 %
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN EN 15058, STN ISO 12039, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
9 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (1,5 až 500 000) mg/m3
2,5 %
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN EN 12619 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
10 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) Priame porovnávanie s certifikovaným kalibračným plynom / kalibrovaná delička STN ISO 11095 01.05.2002 (0,01 až 25) %
2,5 %
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN EN 14789, STN ISO 12039, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
11 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) Priame porovnávanie so štandardnou referenčnou manuálnou gravimetrickou metódou (adsorpcia / kondenzácia a adsorpcia) STN EN ISO 14790 (SMEP-04-IPP, SMEP-15-IPP)) 01.07.2006 (0,5 až 10) % (objemový zlomok)
(10,1 až 25) % (objemový zlomok)
(25,1 až 50) % (objemový zlomok)
9%
7%
5 %
p1 SRM c) P Špecifické požiadavky na kalibráciu STN EN 15267-3,RdSchr d.BMU IG I 2-45053/5 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
12 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok Priame porovnávanie so štandardnou referenčnou manuálnou metódou merania diferenčného tlaku rýchlostnou sondou STN ISO 10780 (SMEP-04-IPP, SMEP-15-IPP) 01.07.2006 (3 až 5) m/s
(5,1 až 10) m/s
(10,1 až 50) m/s
9%
7%
5%
p1 SM P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch.Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN ISO 14164, STN EN ISO 16911-2, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
13 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok priame porovnanie s výsledkom merania prierezu potrubia a rýchlosti prúdenia odpadového plynu STN ISO 10780 (SMEP-04-IPP, SMEP-09-IPP) 01.07.2006 (0,3 až 10) m3/s
(11 až 60 )m3/s
(61 až 300 ) m3/s
9,1%
7,1%
5,2%
p1 SM P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch.Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN ISO 14164, STN EN ISO 16911-2, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
14 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok Priame porovnávanie so štandardnou referenčnou manuálnou metódou merania diferenčného tlaku rýchlostnou sondou STN EN ISO 16911-1 (SMEP-04-IPP, SMEP-15-IPP) 01.05.2015 (3 až 5) m/s
(5,1 až 10) m/s
(10,1 až 50) m/s
9%
7%
5%
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN ISO 14164, STN EN ISO 16911-2, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
15 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok priame porovnanie s výsledkom merania prierezu potrubia a rýchlosti prúdenia odpadového plynu STN EN ISO 16911-1 (SMEP-04-IPP, SMEP-09-IPP) 01.05.2014 (0,3 až 10) m3/s
(11 až 60 )m3/s
(61 až 300 ) m3/s
9,1%
7,1%
5,2%
p1 SM P Špecifické požiadavky na kalibráciu: STN ISO 14164, STN EN ISO 16911-2, STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,