G. Oprávnené metodiky kontinuálnych meraní/skúšok automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania

c1 oprávnené skúšky AMS-E

Pol. Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh /princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Členenie Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Odber plynných vzoriek - všeobecne STN ISO 10396 01.01.2008 p2 SM Odber vzoriek na automatizované zisťovanie koncentrácií plynných látok trvalo inštalovanými monitorovacími systémami. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
2 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne QAL2 a AST skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi.Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako skúšaný AMS-E. STN EN 14181 01.03.2016 o2 p2 SM Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) podľa § 14 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. Skúška tesnosti. Skúška nuly a rozpätia. Linearita (nedostatočné prekrytie). Interferencie. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
3 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne AMS-E všeobecne Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako AMS-E TNI CEN/TR 15983 01.01.2011 o2 p2 SM AMS-E všeobecne/ Skúška tesnosti Skúška nuly a rozpätia Linearita (nedostatočné prekrytie) Interferencie Čas odozvy Variabilita Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
4 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne účel a plán merania, správa o meraní (skúške) AMS-E STN EN 15259 01.04.2010 o2 p2 y1 SM P Všeobecné požiadavky na účel a plán merania a správu o meraní (skúške) AMS-E. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
5 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne vyhodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania STN EN ISO 14956 01.10.2003 o2 p2 y1 SM P Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
6 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Validácia alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou STN P CEN/TS 14793 01.02.2006 o2 p2 y1 SM P Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou. . 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
7 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky a skúšobné postupy AMS-E zo stacionárnych zdrojov - komplexné laboratórne skúšky a skúšky v teréne typu analyzátora podľa meraných zložiek (plynné zložky vrátane kyslíka a vlhkosti, TVOC, TZL, objemový prietok, prvá úroveň zabezpečenia kvality QAL1 podľa STN EN 14181) STN EN 15267-3 01.09.2008 o2 p2 y1 SM P Preukázanie plnenia normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych technických požiadaviek na analyzátor pred inštalovaním ako súčasti AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) druhá časť vety za bodkočiarkou Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.. Skúšky typu analyzátora v rámci QAL1 vykonané podľa ISO/IEC 17025. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
8 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne QAL2 a AST skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi.Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako skúšaný AMS-E. TNI CEN/TR 15983 01.09.2008 o2 p2 y1 SM P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) podľa §14 Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
9 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc odberová fyzikálna metóda Modelová referenčná vzorka (kyveta, clona) Paralelné merania s manuálnou gravimetrickou SRM STN EN 13284-2 01.03.2005 (0,5 až 1000) mg/m3
30 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
o2 p2 SM P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Čas odozvy Nestabilita nuly a rozpätia Variabilita STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
10 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg odberová chemická metóda STN EN 14884 01.08.2006 (0,00002 až 10) mg/m3
40 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SM P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
11 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF Bezodberová / odberová "certifikovaná" fyzikálna / chemická metóda. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako AMS-E. SMEP-09-IPP ( STN EN 14181, TNI CEN/TR 15983, STN ISO 15713) 01.03.2016 (1 až 500) mg/m3
40 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 ALT P Pre AMS-E HF nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na skúšanie sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
12 3.2.05 sulfán (sírovodík) Bezodberová / odberová "certifikovaná" fyzikálna / chemická metóda. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako AMS-E. SMEP-09-IPP (STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983) 01.03.2016 (1 až 1000) mg/m3

p2 ALT P Pre AMS-E H2S nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na kalibráciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
13 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 Bezodberová / odberová "certifikovaná" fyzikálna / chemická metóda. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako AMS-E. SMEP-09-IPP (STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983) 01.03.2016 (1 až 1000) mg/m3

p2 ALT P Pre AMS-E NH3 nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na skúšanie sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
14 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 Bezodberová / odberová certifikovaná fyzikálna / chemická metóda. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi. Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako AMS-E. SMEP-09-IPP (STN EN 14181, TNI CEN/TR 15983, STN EN 1911) 01.03.2016 (1 až 500) mg/m3
40 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 ALT P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Pre AMS-E HCl nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na skúšanie sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho meraniaš pecifické parametre podľa schválenej alternatívnej metodiky daného AMS-E 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
15 3.4.01 oxid siričitý (SO2) Bezodberová / odberová fyzikálna metóda. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi. Paralelné merania s SRM / RM s iným meracím princípom ako nainštalovaný AMS-E. STN ISO 7935 01.06.1997 (6 až 15000) mg/m3
20 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SM P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Medza detekcie Drift nulovej hodnoty Drift meracieho rozpätia Odchýlka nulovej hodnoty a odchýlka meracieho rozpätia zapríčinená teplotou Celková charakteristika Systematická chyba STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
16 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-CL (certifikovaná metóda). Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi. STN EN 14792 01.09.2006 (1,5 až 7000) mg/m3
20 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SRM c) P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Čas odozvy Detekčný limit Nedostatočné prekrytie (linearita) Drift v nulovom bode Drift v rozsahovom bode Interferencie Účinnosť konvertora Straty a únik po odberovej línii v systéme úpravy vzorky Smerodajná odchýlka opakovateľnosti v laboratóriu pri nulovej hodnote Smerodajná odchýlka opakovateľnosti v laboratóriu pri maximálnej hodnote 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
17 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) Bezodberová / odberová fyzikálna metóda iná ako CL. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi. Paralelné merania s SRM (AMS-CL) a / alebo AMS-CL bez konvertora paralelné meranie s SRM AMS-CL s konvertorom. STN ISO 10849 01.11.1998 (4 až 5000) mg/m3
20 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SM P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Dolný detekčný limit Drift nulovej hodnoty Drift meracieho rozpätia Účinnosť konvertora Vplyv teploty na drift nulovej hodnoty a drift 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
18 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi STN EN 15058 01.03.2007 (2,5 až 125 000) mg/m3
10 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SRM c) P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Čas odozvy Detekčný limit Nedostatočné prekrytie (linearita) Drift v nulovom bode Drift v rozsahovom bode Citlivosť na atmosférický tlak Citlivosť na prietok vzorky alebo na tlak vzorky Citlivosť na teplotu okolia Citlivosť na elektrické napätie Interferencie Straty a netesnosti v systéme odberu a úpravy vzorky Smerodajná odchýlka opakovateľnosti v laboratóriu pri nulovej hodnote Smerodajná odchýlka opakovateľnosti v laboratóriu hodnote rozsahu 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
19 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) Bezodberová / odberová "certifikovaná" fyzikálna metóda iná ako NDIR. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi. Paralelné merania s SRM (EMS-NDIR). STN ISO 12039 01.03.2007 (2,5 až 125 000) mg/m3
10 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SM P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Dolný detekčný limit. Nestabilita nuly. Nestabilita rozpätia. Čas poklesu. Čas nábehu. Vplyv teploty na stabilitu nuly a rozpätia. Smerodajná odchýlka. Systematická chyba. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
20 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) EMS-FID Skúšky s certifikovanými referenčným plynom (propán) STN EN 12619 01.09.2013 (0,5 až 500 000) mg/m3
30 % z hodnoty emisného limitu určeného ako denný priemer
p2 SRM c) P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Drift nulového bodu Odchylka od linearity Opakovateľnosť v nulovom bode Opakovateľnosť v rozsahovom bode Čas odozvy Drift rozpätia Interferencie Interferencie O₂ STN ISO 11042-2 pre plynové turbíny 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
21 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-paramagneticky Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi STN EN 14789 01.09.2006 (0,1až 25) %
10 % z hodnoty určeného refrenčného kyslíka
o2 p2 SRM c) P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Čas odozvy. Detekčný limit. Nedostatočné prekrytie (linearita). Drift v nulovom bode. Drift v rozsahovom bode. Citlivosť na atmosférický tlak. Citlivosť na prietok vzorky alebo na tlak vzorky. Citlivosť na teplotu okolia. Citlivosť na elektrické napätie. Interferencie. Smerodajná odchýlka opakovateľnosti v laboratóriu pri nulovej hodnote. Smerodajná odchýlka opakovateľnosti v laboratóriu hodnote rozsahu. Straty a netesnosti v systéme odberu a úpravy vzorky. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
22 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) Bezodberová / odberová certifikovaná fyzikálna metóda iná ako paramagnetická. Skúšky s certifikovanými referenčnými materiálmi / plynmi. Paralelné merania s SRM (AMS-paramagneticky). STN ISO 12039 01.12.2002 (0,1až 25) %
10 % z hodnoty určeného refrenčného kyslíka
o2 p2 SRM c) P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Dolný detekčný limit. Nestabilita nuly. Nestabilita rozpätia. Čas poklesu. Čas nábehu. Vplyv teploty na stabilitu nuly a rozpätia. Smerodajná odchýlka. Systematická chyba. 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
23 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) Bezodberová / odberová certifikovaná fyzikálna metóda. Paralelné merania s manuálnou gravimetrickou SRM. SMEP-09-IPP (STN EN 14790,RdSchr. d. BMU IG I 2-45053/5) 25.03.2013 ( 0,5 až 95) %
(29 až 250) g/m3
11%
11 %
o2 p2 ALT P Skúšanie na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) Pre AMS-E vlhkosti odpadového plynu nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na skúšanie sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
24 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok Bezodberová fyzikálna metóda - certifikované meracie zariadenie STN EN ISO 16911-2 01.09.2013 (0,3 až 400) m3/s
(3 až 50)m/s


o2 p2 SM P skúšky na mieste inštalovania na účel úplnej/periodickej kontroly AMS-E (QAL-2, AST) variabilita, korelačný koeficient, čas odozvy, drift v dolnom referenčnom bode, drift v hornom referenčnom bode, reprodukovateľnosť 02.02.2015
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,