H. Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania

d1 oprávnené inšpekcie zhody AMS-E

Pol. Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh inšpekcie Rozsah požiadaviek Metódy a postupy inšpekcie Dátum vydania Členenie Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Komplexné posudzovanie a inšpekcia zhody dokumentácie, inštalovania, prevádzky, vyhodnocovania a protokolovania výsledkov AMS-E s požiadavkami právnych predpisov a povolení orgánov štátnej správy na účely úradných konaní §7 ods.5 písm.a),f),g),i),j),k),l),m),n),o),p),q),s) a t) vrátane príslušných odkazov na §, odseky a prílohy Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z. na účel úplnej/periodickej inšpekcie zhody podľa §14 ods.3 písm.c)/ods.4 písm.c) a 14 ods.5 a 6 vyhlášky č.411/2012 Z.z. SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
2 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Posudzovanie a inšpekcia celkovej zhody náležitosti a platnosti správ, protokolov, certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokumentov o výsledkoch oprávnených skúšok / alebo kalibrácií AMS-E s požiadavkami právnych predpisov a povolení orgánov štátnej správy na účely úradných konaní všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.c) a t) a §14 ods.3 písm.a) a b)/ods.4 písm.a) a b) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., všeobecné požiadavky na náležitosti protokolov a správ §20 ods.8 a 9 zákona č.137/2010 Z.z. v znení zákona č.318/2012 Z.z., §9 vyhlášky č. 60/2011 Z.z., špecifické požiadavky kapitola 9 a príloha F STN EN 15259 a požiadavky MŽP SR č.17682/2013 zo dňa 26.03.2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenej inšpekcii zhody AMS-E, uverejnené na webovom sídle ministerstva SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM P nterný pracovný postup podľa § 7 ods. 4 písm. b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
3 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Posudzovanie a inšpekcia zhody špecifických skúšok na účel hodnotenia vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., všeobecné požiadavky na metodiku podľa §15 ods.1 a 4 až 8 vyhlášky č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky kapitoly 6 a 7/8 až 10 STN EN ISO 14956 SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
4 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Posudzovanie a inšpekcia zhody skúšok vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metodiky / podstatných zmien normalizovanej metodiky porovnaním s referenčnou metódou všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., všeobecné požiadavky na metodiky podľa §15 ods.1 a 4 až 8 vyhlášky č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky kapitoly 4 a 5 STN P CEN/TS 14793 SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
5 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Posudzovanie a inšpekcia zhody dokumentácie / inštalovania so všeobecnými technickými požiadavkami na odber vzoriek všeobecné požiadavky na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., všeobecné požiadavky na metodiku podľa §15 ods.1, ods.2 písm.a) a b) a ods.3 až 8 vyhlášky č.411/2012 Z. z., špecifické požiadavky kapitola 8.4/8 STN EN 15259, kapitola 5/6, 7.3 a 8 STN ISO 10396 SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
6 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Posudzovanie a inšpekcia zhody so všeobecnými normatívnymi pracovnými charakteristikami a ostatnými normatívnymi požiadavkami na meracie prostriedky (analyzátory) pred nainštalovaním AMS-E (QAL1) podľa dokladu o certifikácii, správy o skúške typu, alebo iného zodpovedajúceho dokladu / dokumentácie všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) druhá časť vety za bodkočiarkou Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky kapitoly 5 až 7/9 až 15 STN EN 15267-3 SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. Súvisiace normy STN EN 15267-1 a STN EN 15267-2. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
7 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Posudzovanie a inšpekcia zhody so všeobecnými požiadavkami na dokumentáciu, inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky – validácie, kontroly kvality (QAL2, AST) a trvalé zabezpečenia kvality počas prevádzky (QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.d),r) a s) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky kapitola 5/6 až 9 STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983 SMEP-09-IPP (podľa predpisov uvedených v rozsahu požiadaviek.) 08.04.2016 o3 p3 y1 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
8 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky – validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitoly 5/7 až 9 STN EN 13284-2: všeobecne, Kapitoly 4 až 7 STN ISO 10155: všeobecne, Kapitoly 1 až 7/8 STN ISO 11042-2: plynové turbíny. SMEP-09-IPP (kap. 7 až 9 STN EN 13284-2, STN ISO 10155, STN ISO 11042-2) ) 08.04.2016 o3 SM P Interný pracovný postup podľa § 7 ods. 4 písm. b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
9 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitoly 4 a 6/7 až 9 STN EN 14884 SMEP-09-IPP (Kapitoly 7 až 9 STN EN 14884 a STN EN 14181)) 08.04.2016 p3 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
10 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania. Všeobecné požiadavky na skúšanie a na inšpekciu zhody sa uplatňujú podľa STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983 (do času vydania špecifickej štandardnej metodiky) SMEP-09-IPP (STN EN 15267-3, STN EN 14181) 08.04.2016 p3 ALT P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
11 3.2.05 sulfán (sírovodík) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania. Všeobecné požiadavky na skúšanie a na inšpekciu zhody sa uplatňujú podľa STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983 (do času vydania špecifickej štandardnej metodiky) SMEP-09-IPP (STN EN 15267-3, STN EN 14181) 08.04.2016 p3 ALT P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
12 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania. Všeobecné požiadavky na skúšanie a na inšpekciu zhody sa uplatňujú podľa STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983 (do času vydania špecifickej štandardnej metodiky) SMEP-09-IPP (STN EN 15267-3, STN EN 14181) 08.04.2016 p3 ALT P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
13 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 nšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania. Všeobecné požiadavky na skúšanie a na inšpekciu zhody sa uplatňujú podľa STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983 (do času vydania špecifickej štandardnej metodiky) SMEP-09-IPP (STN EN 15267-3, STN EN 14181) 08.04.2016 p3 ALT P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
14 3.4.01 oxid siričitý (SO2) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitola 1 a 5/Príloha A a B STN ISO 7935: všeobecne, Kapitoly 1 až 7/8 STN ISO 11042-2: plynové turbíny SMEP-09-IPP (Príloha A a B STN ISO 7935) (Kapitola 8 STN ISO 11042-2 - pre plynové turbíny) 08.04.2016 p3 SM P Interný pracovný postup podľa § 7 ods. 4 písm. b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
15 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitoly 5 až 7/8 až 13 STN EN 14792: SRMc, Kapitoly 4 a 5/6 a Prílohy A a B STN ISO 10849: SM, Kapitoly 1 až 7/8 STN ISO 11042-2: SM plynové turbíny SMEP-09-IPP (Kapitoly 8 až 13 STN EN 14792) (Kapitoly 6 a Prílohy a B STN ISO 10849) (Kapitola 8 STN ISO 11042-2*) 08.04.2016 p3 SM SRM c) P Interný pracovný postup podľa § 7 ods. 4 písm. b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
16 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitoly 5 až 7/8 až 13 STN EN 15058: SRMc, Kapitoly 6 a 7/8 a 9 STN ISO 12039: SM, Kapitoly 1 až 7/8 STN ISO 11042-2: SM plynové turbíny SMEP-09-IPP (Kapitoly 8 až 13 STN EN 15058) (Kapitoly 8 a 9 STN ISO 12039) (Kapitola 8 STN ISO 11042-2*) 08.04.2016 p3 SM SRM c) P Interný pracovný postup podľa § 7 ods. 4 písm. b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
17 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitola 4 a 5/6 a Prílohy A až C STN EN 12619: SRMc pre spaľovanie odpadov a SM pre ostatné technológie, Kapitola 1 až 7/8 STN ISO 11042-2: SM plynové turbíny SMEP-09-IPP ( STN EN 12619) ( STN ISO 11042-2*) 08.04.2016 p3 SM SRM c) P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z. * pre plynové turbíny 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
18 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitoly 5 až 7/8 až 13 STN EN 14789: SRMc, Kapitola 6 a 7/8 a 9 STN ISO 12039: SM, Kapitoly 1 až 7/8 STN ISO 11042-2: SM plynové turbíny SMEP-09-IPP (Kapitoly 8 až 13 STN EN 14789) (Kapitoly 8 a 9 STN ISO 12039) (Kapitola 8 STN ISO 11042-2)* 08.04.2016 o3 p3 SM SRM c) P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z. * Pre plynové turbíny. 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
19 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania SMEP-09-IPP (STN EN 14790, RdSchr. d. BMU IG I 2-45053 / 5) 08.04.2016 o3 p3 ALT P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z. Pre AMS-E vlhkosti odpadového plynu nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,
20 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok Inšpekcia zhody so špecifickými normatívnymi pracovnými charakteristikami a požiadavkami na inštalovanie, kalibrácie, funkčné skúšky - validácie, kontroly kvality pri inštalovaní nového AMS-E a / alebo po jeho zmene (QAL2) a so špecifickými požiadavkami na trvalé zabezpečenie kvality počas prevádzky (AST, QAL3) všeobecná požiadavka na prostriedky AMS-E podľa §7 ods.5 písm.b) prvá časť vety, písm.c),d) a r) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., špecifické požiadavky Kapitola 4 a 5/Prílohy A a B STN ISO 14164, Kapitoly 7 až 9/Prílohy A až D STN EN ISO 16911-2 SMEP-09-IPP (STN EN 16911-2) 08.04.2016 o3 p3 SM P Interný pracovný postup podľa §7 ods.4 písm.b) Vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z.. Pre AMS-E vlhkosti odpadového plynu nie je v súčasnosti štandardná oprávnená metodika kontinuálneho merania. Špecifické požiadavky na inšpekciu sa uplatňujú podľa súhlasu na inštalovanie daného AMS-E, schválenej dokumentácie alebo schválenej alternatívnej metodiky daného kontinuálneho merania - všeobecné požiadavky na metodiku podľa § 15 ods. 1 a 4 až 8 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. Do času vydania špecifickej štandardnej metodiky sa na inšpekciu uplatňujú všeobecné požiadavky podľa STN EN 14181 a TNI CEN/TR 15983 (obe v platnom znení) 08.04.2016
 • Ing. Ignác Kožej,
 • Ing. Jaroslav Smolej,
 • Ing. Juraj Bél,
 • Ing. Martin Chovanec,
 • Ing., PhD. Tomáš Kuskulič,
 • Ing. Miloš Varga,