Kontrola platnosti správy o výsledku oprávnenej technickej činnosti

Na tejto stránke „Informačného systému o oprávnených osobách podľa zákona o ovzduší – IS OO“ sú podklady pre kontrolu splnenia vybraných požiadaviek na náležitosti správy (protokolu, certifikátu ...) o výsledku oprávnenej technickej činnosti (OTČ) na účel úradných konaní podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona „o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP – vo veciach ochrany ovzdušia“.

Podklady obsahujú „štruktúrované kontrolné otázky (tabuľky) pre posúdenie splnenia vybraných požiadaviek na platnosť správy oprávnenej osoby o výsledku oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.“, informácie o postupe kontroly „všeobecne“ a v členení podľa požiadaviek a ďalšie podklady.

Tabuľky „kontrolných otázok a záznamov o zisteniach“ sú vyhotovené a voľne editovateľné v štandardnom programe WORD „97-2003“. Podrobnejšie informácie o postupe kontroly splnenia vybraných požiadaviek s použitím kontrolných otázok sú uvedené v súbore „ISOO_Kontrola_spravy_3 (Vseobecne o kontrole)“ a v ďalších samostatných súboroch – viď. bod 3 časť III. súboru „Všeobecne o kontrole“.

Uplatnenie „korektných“ údajov o kontrolovanej správe, o oprávnenej osobe, o subdodávateľoch a ich zodpovedných osobách, vyhľadanie príslušných údajov v IS OO, ich porovnanie s požiadavkami a vyhodnotenie – záver o zistení súladu/zhody (nesúladu/nezhody) alebo o pochybnosti o (ne)súlade/(ne)zhode s požiadavkou vrátane overenia zistení a záznamu o zistení do „kontrolného listu“, je na každom „kontrolujúcom“.

Podklady