Vyhľadávanie

Podľa: Odboru | Odboru merania emisií a kategórie zdroja | Zneč. látky, veličiny, parametre

Povinné je uviesť/zaškrtnuť: dátum, veľkosť zdroja, odbor technickej činnosti


Objekty oprávneného merania emisií v odboroch a1, a2, a3, a5 a a7

Názov kategórie podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. veľký zdroj stredný zdroj Odbory merania emisií
a1 a2 a3 a5 a7
1
1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov a vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
1.2 Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t/h
1.3 Výroba koksu
1.4.a Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW (bývalé "Výroba generátorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov") - a) uhlia
1.4.b Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW (bývalé "Výroba generátorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov") - b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi podľa bodu 5.7
1.5 Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: – množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d
2
2.1 Úprava, praženie, spekanie rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave
2.2. Výroba surového železa vo vysokých peciach s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h
2.3 Výroba ocele, napríklad konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tande­mo­vé pece, elektrické pece, März-Böhlerove pece, s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h
2.4 Zlievarne železných kovov – výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d
2.5.a Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania - valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h
2.5.b Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania - kováčske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie - > 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo - <= 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo >=1 kJ (stredný zdroj)
2.5.c Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania - lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h
2.6 Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave
2.7 Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom
2.8.a Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d - pre olovo a kadmium
2.8.b Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d - pre ostatné neželezné kovy
2.9.a Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3
2.9.b Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3
2.9.c Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h
2.9.d Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h
2.9.e Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou v t/h
2.9.f Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - anodická oxidácia hliníkových materiálov
2.9.g Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2/h
2.9.h Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - abrazívne čistenie (otryskávanie), okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m2/h
2.9.i Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - termické čistenie: – s prevádzkou v h/rok
2.9.i Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - termické čistenie: – s objemom vypaľovacej komory v m3
2.9.j Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania - elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h
2.10 Povrchová ťažba rúd
2.99.a Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW
2.99.b.1 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
2.99.b.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary
2.99.b.3 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky
3
3.1 Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest
3.2 Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/d
3.3 Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d
3.4 Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d
3.5 Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h
3.6 Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d
3.7 Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d
3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: - projektovanej výrobnej kapacity v t/d
3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3
3.9 Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d
3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa
3.11 Ťažba a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo iných priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave
3.12 Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h
3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h
3.99.a Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW
3.99.b.1 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
3.99.b.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary
3.99.b.3 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky
4
4.1 Ťažba ropy a súvisiaca doprava a skladovanie
4.2 Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového
4.3 Rafinérie ropy
4.4 Petrochemické spracovanie ropy
4.5 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. (s tlakom pár vyšším ako 1,32 kPa pri teplote 20 oC do 76 kPa pri pracovnej teplote) okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa: nainštalovaného súhrnného objemu skladovania v m3
4.5 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. (s tlakom pár vyšším ako 1,32 kPa pri teplote 20 oC do 76 kPa pri pracovnej teplote) okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa: projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 podľa toho, ktorý je vyšší
4.6 Výroba syntetického kaučuku
4.7 Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku
4.8 Výroba jednoduchých uhľovodíkov, t.j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických
4.9 Výroba organických halogénovaných zlúčenín
4.10 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík
4.11 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich síru
4.12 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich dusík okrem močoviny
4.13 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich fosfor
4.14 Výroba organokovových zlúčenín
4.15 Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov
4.16 Výroba gumárenských pomocných prípravkov
4.17 Výroba a spracovanie viskózy
4.18 Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto  výroby
4.19 Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
4.20 Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
4.21 Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku
4.22 Výroba anorganických kyselín
4.23 Výroba anorganických hydroxidov
4.24 Výroba anorganických solí okrem hnojív
4.25 Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika
4.26 Výroba síry Clausovým procesom
4.27 Výroba amoniaku
4.28 Výroba močoviny
4.29 Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka - jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny
4.30 Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov
4.31 Výroba priemyselných výbušnín
4.32.a Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d
4.32.b Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - výroba sadzí
4.32.c Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie
4.32.d Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov
4.33.a Výroba a spracovanie gumy: - projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t/rok
4.33.b Výroba a spracovanie gumy: - výroba surových gumárenských zmesí
4.33.c Výroba a spracovanie gumy: - projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h
4.34.a Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: - saponáty
4.34.b Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: - kozmetika
4.35 Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
4.36 Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d
4.37 Výroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných surovín v kg/h
4.38.a Priemyselné spracovanie plastov: - výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok
4.38.b Priemyselné spracovanie plastov: - výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h
4.38.c Priemyselné spracovanie plastov: - spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu a epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov, s projektovanou spotrebou surovín v kg/d
4.38.d Priemyselné spracovanie plastov: - spracovanie aminoplastov a fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d
4.38.e Priemyselné spracovanie plastov: - výroba polyuretanovánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
4.38.f Priemyselné spracovanie plastov: - výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok
4.39 Výroba, regenerácia a zneškodňovanie elektrických akumulátorov a monočlánkov
4.40 Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok
4.99.a Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW
4.99.b.1 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
4.99.b.2 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary
4.99.b.3 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky
5
5.1.a Spaľovne odpadov: - spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t /d
5.1.b Spaľovne odpadov: - spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t/h
5.2.a Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: - spracovateľské závody na vedľajšie živočíšne produkty
5.2.b Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: - zariadenia na spaľovanie tiel mŕvych zviera
5.3.a Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov: - čistiarne komunálnych odpadových vôd
5.3.b Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov: - centrálne čistiarne priemyselných podnikov
5.4 Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h
5.5 Krematóriá
5.6 Zariadenie na sušenie odpadov a čistiarenských kalov
5.7 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie, napr. výroba palív týmto spôsobom z odpadov
5.99.a Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW
5.99.b.1 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
5.99.b.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary
5.99.b.3 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky
6
6.1 Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
6.2.a Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - vo výrobe automobilov v malých sériách
6.2.b Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - pôvodné nanášanie náterov na cestné vozidlá materiálmi určenými na následnú úpravi vozidiel, ak sa činnosť vykonáva mimo výrobnej linky vrátane nanášania náterov na prívesy a návesy
6.2.c Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - autoopravárenstvo – prestriekavanie osobných áut
6.3.a Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera
6.3.b Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - na navíjané drôty
6.3.c Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - na navíjané pásy z kovových materiálovy
6.4.a Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: - organické rozpúšťadlá (klasifikované ako látky s karcinogénnymi, mutagénnymi a teratogénnymi účinkami, halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi)
6.4.b Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: - iné organické rozpúšťadlá
6.5.a Chemické čistenie textílií, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: - projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok
6.5.b Chemické čistenie textílií, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: - projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t/d
6.6 Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov, okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
6.7.a Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - publikačná rotačná hĺbkotlač
6.7.b Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - ostatná rotačná hĺbkotlač
6.7.c Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - tepelný rotačný ofset
6.7.d Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - flexografia
6.7.e Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - lakovacie a laminovacie techniky
6.7.f Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - rotačná sieťotlač na textil, lepenku
6.7.g Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - ostatné polygrafické techniky, napríklad studený ofset, hárkové techniky a iné
6.8 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok
6.9.a Priemyselné spracovanie dreva - mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d
6.9.b Priemyselné spracovanie dreva: - mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d
6.9.c Priemyselné spracovanie dreva: - výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v sušine v t/rok
6.9.d Priemyselné spracovanie dreva: - nanášanie lepidiel
6.9.e Priemyselné spracovanie dreva: - laminovanie dreva
6.9.f Priemyselné spracovanie dreva: - nanášanie náterov
6.9.g Priemyselné spracovanie dreva: - impregnácia
6.10.a Priemyselná výroba a spracovanie kože: - výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov v t/d
6.10.b Priemyselná výroba a spracovanie kože: - spracovanie kože, okrem výroby obuvi, lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
6.11 Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
6.12.a Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
6.12.b Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - prasnice
6.12.c Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - hydina - zajacovité
6.12.d Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - hovädzí dobytok - dojnice
6.12.e Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - hovädzí dobytok - ostatný
6.12.f Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - ovce
6.12.g Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - kozy
6.12.h Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - kone
6.12.i Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá
6.13.a Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere: - hydina, zajacovité
6.13.b Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere: - domáce kopytníky
6.13.c Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere: - ostatné
6.14 Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t /h
6.15.a Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d: - mäsových výrobkov
6.15.b Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d: - rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok)
6.16 Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu v t/rok
6.17 Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok
6.18 Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h
6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h
6.20 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h
6.21.a Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: - kávy, kávovín
6.21.b Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: - kakaových bôbov alebo orieškov
6.22 Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia v kg/týždeň
6.23 Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d
6.99.a Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW
6.99.b.1 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
6.99.b.2 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary
6.99.b.3 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky

Žiadne výsledky