Číselník znečisťujúcich látok, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, stavových a referenčných veličín vzťahujúcich sa na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (skupiny 0. až 8.)

Číselník znečisťujúcich látok, parametrov a meteorologických veličiny na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia (skupina 9.)

Kód Názov Špecifikácia
0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne
1.0.00 tuhé znečisťujúce látky (TZL) – emisie všeobecne
1.1.00 1. podskupina - tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako častice PM2,5
1.2.00 2. podskupina - tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako častice PM10
1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc častice ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty (aerosól, rozpustené soli a pod.), ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra za špecifikovaných podmienok odlučovania a následne boli vysušené a zvážené za špecifikovaných podmienok podľa metódy zisťovania (napr. kap. 9 STN EN 13284-1)
2.0.00 2. skupina tuhé anorganické znečisťujúce látky – emisie všeobecne
2.1.00 2. skupina 1. podskupina tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina – emisie všeobecne
2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg
2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl
2.2.00 2. skupina 2. podskupina tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina – emisie všeobecne
2.2.01 selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se
2.2.02 telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te
2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co
2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni
2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb
2.3.00 2. skupina 3. podskupina tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina – emisie všeobecne
2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb
2.3.02 cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn
2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F
2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr
2.3.05 kyanidy vyjadrené ako CN-I
2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn
2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu
2.3.08 vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
2.3.09 zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn
3.0.00 3. skupina plynné anorganické látky – emisie všeobecne
3.1.00 1. podskupina anorganické plyny a pary – emisie všeobecne
3.1.01 stibán (stibín, antimonovodík)
3.1.02 arzán (arzín, arzenovodík)
3.1.03 fosfán (fosfín, fosforovodík)
3.1.04 fosgén (karbonyldichlorid)
3.1.05 chlórkyán
3.2.00 2. podskupina anorganické plyny a pary – emisie všeobecne
3.2.01 bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr
3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
3.2.03 chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl
3.2.04 kyanovodík
3.2.05 sulfán (sírovodík)
3.3.00 3. podskupina anorganické plyny a pary – emisie všeobecne
3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3
3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2
3.4.00 3. skupina 4. podskupina plynné anorganické látky – emisie všeobecne
3.4.01 oxid siričitý (SO2) vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO3) vyjadreného ako oxid siričitý (SO2)
3.4.02 oxidy síry (SOx) – oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2) vrátane aerosólov hydrátov oxidu siričitého a oxidu sírového, ktoré sa pri podmienkach odberu vzorky zachytia na predsadenom filtri TZL
3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
3.5.00 3. skupina 5. podskupina plynné anorganické látky – emisie všeobecne
3.5.01 oxid uhoľnatý (CO)
4.0.00 4. skupina organické plyny a pary – emisie všeobecne
4.1.00 1. podskupina organické plyny a pary – emisie všeobecne
4.1.01 acetaldehyd (etanal)
4.1.02 anilín
4.1.03 benzylchlorid
4.1.04 bifenyl
4.1.05 cyklohexylamín
4.1.06 dietylamín
4.1.07 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid)
4.1.08 1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid)
4.1.09 dimetylamín
4.1.10 etanolamín
4.1.11 etylakrylát
4.1.12 fenol
4.1.13 formaldehyd (metanal)
4.1.14 2-furaldehyd (furfural)
4.1.15 krezoly (hydroxyderiváty toluénu)
4.1.16 kyselina akrylová (kyselina propénová)
4.1.17 kyselina mravčia
4.1.18 merkaptány
4.1.19 metylakrylát
4.1.20 metylamín
4.1.21 nitrobenzén
4.1.22 nitrofenoly
4.1.23 nitrokrezoly
4.1.24 nitrotoluén
4.1.25 pyridín
4.1.26 sírouhlík
4.1.27 tetrachlóretán
4.1.28 tioétery
4.1.29 toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín)
4.1.30 trichlórmetán (chloroform)
4.2.00 2. podskupina organické plyny a pary – emisie všeobecne
4.2.01 benzaldehyd
4.2.02 1-bróm-3-chlórpropán
4.2.03 butylaldehyd (butanal)
4.2.04 cyklohexanón
4.2.05 1,4-dichlórbenzén
4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid)
4.2.07 etylbenzén
4.2.08 chlórbenzén
4.2.09 2-chloroprén (2-chlórbutadién)
4.2.10 2-chlórpropán
4.2.11 izopropylbenzén (kumén)
4.2.12 kyselina octová (kyselina etánová)
4.2.13 mravčan etylnatý
4.2.14 metylacetát (octan metylnatý)
4.2.15 metylmetakrylát
4.2.16 1-metylnaftalén
4.2.17 2-metylnaftalén
4.2.18 naftalén
4.2.19 nitroetán
4.2.20 nitrometán
4.2.21 styrén (vinylbenzén)
4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén)
4.2.23 toluén
4.2.24 1,3,5-trioxan
4.2.25 vinylacetát
4.2.26 xylén (dimetylbenzén)
4.3.00 3. podskupina organické plyny a pary – emisie všeobecne
4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on)
4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu
4.3.03 alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu
4.3.04 alkylalkoholy
4.3.05 cykloalkány
4.3.06 cykloalkény
4.3.07 cyklické alkoholy
4.3.08 2-butanón (metyletylketón)
4.3.09 butylacetát
4.3.10 dibutyléter
4.3.11 dietyléter
4.3.12 difenyléter
4.3.13 1,2-dichlóretylén
4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid)
4.3.15 diizopropyléter
4.3.16 dimetyléter
4.3.17 etylacetát (octan etylnatý)
4.3.18 etylénglykol (etán-1,2-diol)
4.3.19 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
4.3.20 chlóretán (etylchlorid)
4.3.21 kaprolaktam
4.3.22 metylester kyseliny benzoovej
4.3.23 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón)
4.3.24 N-metylpyrolidón
4.4.00 4. skupina 4. podskupina organické plyny a pary – emisie všeobecne
4.4.01 prchavé organické zlúčeniny (VOC)
4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)
5.0.00 5. skupina znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom – emisie všeobecne
5.1.00 5. skupina 1. podskupina znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom – emisie všeobecne
5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As
5.1.02 azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit,aktinolit a tremolit)
5.1.03 berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd
5.1.05 2-naftylamín
5.1.06 kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co
5.1.07 zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu bárnatého a olovnatého
5.2.00 5. skupina 2. podskupina znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom – emisie všeobecne
5.2.01 akrylamid
5.2.02 akrylonitril
5.2.03 etylénoxid
5.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu
5.2.05 4-vinyl-1,2-cyklohexen-diepoxid
5.3.00 5. skupina 3. podskupina znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom – emisie všeobecne
5.3.01 benzén
5.3.02 1,3-butadién
5.3.03 1,2-dibrómetán
5.3.04 epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán)
5.3.05 hydrazín
5.3.06 1,2-propylénoxid
5.3.07 styrénoxid
5.3.08 o-toluidín
5.3.09 trichlóretylén (trichlóretén)
5.3.10 vinylchlorid (chlóretén)
6.0.00 6. skupina perzistentné organické zlúčeniny (POPs) – emisie všeobecne
6.1.00 6. skupina 1. podskupina polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF) – emisie všeobecne
6.1.01 PCDD a PCDF po prepočte na toxický ekvivalent (I-TEQ)
6.2.00 6. skupina 2. podskupina polychlorované bifenyly (PCB)
6.2.01 polychlorované bifenyly (PCB po prepočte na toxický ekvivalent)
6.3.00 6. skupina 3. podskupina polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) – emisie všeobecne
6.3.01 antracén
6.3.02 benzo(a)pyrén
6.3.03 benzo(b)fluorantén
6.3.04 benzo(k)fluorantén
6.3.05 dibenzo(a,h)antracén
6.3.06 benzo(g,h)perylén
6.3.07 indeno(1,2,3-cd)pyrén
6.4.00 6. skupina 4. podskupina ostatné POPs
6.4.01 hexachlórbenzén
7.0.00 7. skupina pachové látky – emisie všeobecne
7.0.01 pachové látky (európska pachová jednotka ouE)
8.0.00 8. skupina – ostatné látky, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, stavové a referenčné veličiny vzťahujúce sa na emisie zo stacionárnych zdrojov
8.1.00 8. skupina 1. podskupina ostatné látky, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia
8.1.01 tmavosť dymu – stupeň Ringelmana
8.1.02 tmavosť dymu – stupeň Bacharacha alebo opacita
8.2.00 8. skupina 2. podskupina ostatné látky, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre technologické zariadenia
8.2.01 organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru, vyjadrené ako H2S
8.2.02 vinylchlorid (zvyškový obsah vo výrobku, homopolymére, kopolymére, mikropolymére, emulzii polyméru)
8.2.03 podiel dymiacich otvorov (výroba koksu – plnenie koksovacích komôr)
8.3.00 8. skupina 3. podskupina ostatné látky, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre zariadenia na spaľovanie odpadov a spoluspaľovanie odpadov
8.3.01 TOC (obsah v zvyškovej škvare a spodnom popole pri spaľovaní odpadov)
8.3.02 spáliteľný podiel vo zvyškovej škváre a spodnom popole vyjadrený ako strata žíhaním pri spaľovaní odpadov
8.4.00 8. skupina 4. podskupina ostatné látky, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
8.5.00 8. skupina 5. podskupina ostatné látky, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
8.5.01 benzínové pary – koncentrácia v odpadovom plyne z rekuperačnej jednotky v distribučnom sklade
8.5.02 benzínové pary – pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie na čerpacej stanici
8.6.00 8. skupina 6. podskupina ostatné látky, pre ktoré sú určené národné emisné stropy
8.6.01 prchavé organické zlúčeniny okrem metánu (NMVOC)
8.99.00 8. skupina 99. podskupina stavové, referenčné a ostatné veličiny – emisie všeobecne
8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne)
8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne)
8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok
9.0.00 9. skupina znečisťujúce látky, parametre a veličiny na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia – všeobecne
9.1.00 9. skupina 1. podskupina znečisťujúce látky na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia – všeobecne
9.1.01 oxid siričitý (imisie)
9.1.02 oxid dusičitý (imisie)
9.1.03 oxid dusnatý a oxid dusičitý (oxidy dusíka) vyjadrené ako oxid dusičitý (imisie)
9.1.04 častice PM10 (imisie)
9.1.05 častice PM2,5 (imisie)
9.1.06 olovo (imisie)
9.1.07 ozón (imisie)
9.1.08 benzén (imisie)
9.1.09 oxid uhoľnatý (imisie)
9.1.10 polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén, vo frakcii častíc PM10, imisie)
9.1.11 kadmium (vo frakcii častíc PM10, imisie)
9.1.12 arzén (vo frakcii častíc PM10, imisie)
9.1.13 nikel (vo frakcii častíc PM10, imisie)
9.2.00 9. skupina 2. podskupina ostatné látky na účely hodnotenia kvality ovzdušia – všeobecne
9.2.01 prchavé organické zlúčeniny – prekurzory ozónu (okrem metánu, imisie)
9.2.02 azbest (vlákna, imisie)
9.2.03 chemické zloženie častíc PM2,5 – elementárny/organický uhlík (imisie)
9.2.04 chemické zloženie častíc PM2,5 – anióny a katióny (zoznam chemických látok na určenie zloženia častíc PM2,5 je uvedený v prílohe č. 8 časť II písmeno B k vyhláške č. 244/2016 Z. z.
9.99.00 99. podskupina parametre a meteorologické veličiny na účely hodnotenia kvality ovzdušia
9.99.01 rýchlosť/smer vetra
9.99.02 teplota vzduchu
9.99.03 atmosférický tlak
9.99.04 vlhkosť vzduchu