Objekty oprávneného merania emisií v odboroch a1, a2, a3, a5 a a7

(Kategórie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší)

Kód skupiny zdrojov Názov skupiny zdrojov Kód kategórie zdroja Názov kategórie zdroja Číslo podkategórie Názov podkategórie Prahová kapacita (P) - veľký zdroj Prahova kapacita (P) - stredný zdroj Odbory merania emisií a spresnenie rozsahu
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov a vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW >=50 50<P>= 0,3 a1, a3, a5(len pre kvapalné palivá)
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.2 Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t/h >=30 30<P> 0 a1(TZL), a3(TZL), a5
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.3 Výroba koksu >0 a1, a2, a3, a5, a7(podiel dymiacich otvorov koksárenskej batérie)
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.4 Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW (bývalé "Výroba generátorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov") 1.4.a a) uhlia >0 a1, a3, a5
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.4 Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW (bývalé "Výroba generátorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov") 1.4.b b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi podľa bodu 5.7 ≥ 20 > 0,3 a1, a3, a5
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.5 Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: – množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d >=100 100<P>=1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.1 Úprava, praženie, spekanie rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave >0 a1, a2, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.2. Výroba surového železa vo vysokých peciach s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h >2,5 2,5<=P>0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.3 Výroba ocele, napríklad konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tande­mo­vé pece, elektrické pece, März-Böhlerove pece, s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h >2,5 2,5<=P>0 a1, a2, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.4 Zlievarne železných kovov – výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d >20 20<=P>=1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.5 Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania 2.5.a valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h >20 20<=P>0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.5 Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania 2.5.b kováčske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie - > 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo - <= 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo >=1 kJ (stredný zdroj) >50 50<=P>=1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.5 Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania 2.5.c lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h >=1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.6 Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave >0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.7 Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom >0 a1, a2(Al/elektrolýza), a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.8 Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d 2.8.a pre olovo a kadmium >4 4<=P>0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.8 Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d 2.8.b pre ostatné neželezné kovy >20 20<=P>0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.a pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 >30 30<=P>=1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.b pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 >100 100<=P>=3 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.c nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h >1000 1000<=P>=10 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.d nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h >20 20<=P>=2 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.e nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou v t/h >2 2<=P>0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.f anodická oxidácia hliníkových materiálov >0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.g nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2/h >=20 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.h abrazívne čistenie (otryskávanie), okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m2/h >=20 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.i termické čistenie: – s prevádzkou v h/rok >100 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.i termické čistenie: – s objemom vypaľovacej komory v m3 >1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s  použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania 2.9.j elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h >=20 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.10 Povrchová ťažba rúd >0 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: 2.99.a súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW >=50 50<P>= 0,3 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: 2.99.b.1 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom >5 5<=P>=0,1 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: 2.99.b.2 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary >10 10<=P>=0,2 a1, a3, a5
2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV 2.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: 2.99.b.3 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky >10 10<=P>=1 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.1 Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest >0 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.2 Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/d >500 500<=P>0 a1, a2, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.3 Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d >50 50<=P>0 a1, a2, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.4 Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d >50 50<=P>0 a1, a2, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.5 Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h >=80 80<P> 0 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.6 Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d >20 20<=P>=0,1 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.7 Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d >20 20<=P>=0,5 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: - projektovanej výrobnej kapacity v t/d >75 75<=P>=1 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 >4 4<=P>0,5 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.9 Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d >20 20<=P>0 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa >0 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.11 Ťažba a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo iných priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave >0 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.12 Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h >0 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h >=10 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: 3.99.a súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW >=50 50<P>= 0,3 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: 3.99.b.1 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom >5 5<=P>=0,1 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: 3.99.b.2 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary >10 10<=P>=0,2 a1, a3, a5
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 3.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov, ak: 3.99.b.3 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky >10 10<=P>=1 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.1 Ťažba ropy a súvisiaca doprava a skladovanie >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.2 Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.3 Rafinérie ropy >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.4 Petrochemické spracovanie ropy >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.5 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. (s tlakom pár vyšším ako 1,32 kPa pri teplote 20 oC do 76 kPa pri pracovnej teplote) okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa: nainštalovaného súhrnného objemu skladovania v m3 >=1000 1000<P>10 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.5 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. (s tlakom pár vyšším ako 1,32 kPa pri teplote 20 oC do 76 kPa pri pracovnej teplote) okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa: projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 podľa toho, ktorý je vyšší >=10000 10000<P>100 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.6 Výroba syntetického kaučuku >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.7 Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku >0 a1, a3, a5, a7(zvyškový obsah VC)
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.8 Výroba jednoduchých uhľovodíkov, t.j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.9 Výroba organických halogénovaných zlúčenín >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.10 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.11 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich síru >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.12 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich dusík okrem močoviny >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.13 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich fosfor >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.14 Výroba organokovových zlúčenín >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.15 Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.16 Výroba gumárenských pomocných prípravkov >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.17 Výroba a spracovanie viskózy >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.18 Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto  výroby >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.19 Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >100 100<=P>=5 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.20 Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >50 50<=P>=5 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.21 Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku >0 a1, a2(výroba Cl), a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.22 Výroba anorganických kyselín >0 a1,a2 (výroba kyseliny chlorovodíkovej, výroba kyseliny sírovej, výroba kyseliny dusičnej), a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.23 Výroba anorganických hydroxidov >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.24 Výroba anorganických solí okrem hnojív >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.25 Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.26 Výroba síry Clausovým procesom >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.27 Výroba amoniaku >0 a1, a2, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.28 Výroba močoviny >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.29 Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka - jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.30 Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov >0 a1, a2(TiO2), a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.31 Výroba priemyselných výbušnín >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.32 Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: 4.32.a výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d >=1000 1000<P>0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.32 Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: 4.32.b výroba sadzí >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.32 Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: 4.32.c vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.32 Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: 4.32.d mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.33 Výroba a spracovanie gumy: 4.33.a projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t/rok >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.33 Výroba a spracovanie gumy: 4.33.b výroba surových gumárenských zmesí >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.33 Výroba a spracovanie gumy: 4.33.c projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h >=5 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.34 Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: 4.34.a saponáty >=100 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.34 Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: 4.34.b kozmetika >=10 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.35 Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >10 10<=P>=0,6 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.36 Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d >=20 20<=P>=1 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.37 Výroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných surovín v kg/h >=500 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38 Priemyselné spracovanie plastov: 4.38.a výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok >=1000 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38 Priemyselné spracovanie plastov: 4.38.b výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h >=100 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38 Priemyselné spracovanie plastov: 4.38.c spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu a epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov, s projektovanou spotrebou surovín v kg/d >=100 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38 Priemyselné spracovanie plastov: 4.38.d spracovanie aminoplastov a fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d >=150 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38 Priemyselné spracovanie plastov: 4.38.e výroba polyuretanovánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >=0,6 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38 Priemyselné spracovanie plastov: 4.38.f výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok >=0,6 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.39 Výroba, regenerácia a zneškodňovanie elektrických akumulátorov a monočlánkov >0 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.40 Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok >=100 a7(benzín–II. stupeň rekuperácie)
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.99 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: 4.99.a súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW >=50 50<P>= 0,3 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.99 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: 4.99.b.1 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom >5 5<=P>=0,1 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.99 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: 4.99.b.2 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary >10 10<=P>=0,2 a1, a3, a5
4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.99 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: 4.99.b.3 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky >10 10<=P>=1 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.1 Spaľovne odpadov: 5.1.a spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t /d >10 10<=P>0 a1, a3, a5, a7(TOC v škváre/spáliteľný podiel)
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.1 Spaľovne odpadov: 5.1.b spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t/h >3 3<=P>0 a1, a3, a5, a7(TOC v škváre/spáliteľný podiel)
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.2 Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: 5.2.a spracovateľské závody na vedľajšie živočíšne produkty >10 10<=P>0 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.2 Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: 5.2.b zariadenia na spaľovanie tiel mŕvych zviera >10 10<=P>0 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov: 5.3.a čistiarne komunálnych odpadových vôd >=5000 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov: 5.3.b centrálne čistiarne priemyselných podnikov >=2000 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.4 Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h >=0,75 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.5 Krematóriá >0 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.6 Zariadenie na sušenie odpadov a čistiarenských kalov >0 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.7 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie, napr. výroba palív týmto spôsobom z odpadov >0 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: 5.99.a súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW >=50 50<P>= 0,3 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: 5.99.b.1 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom >5 5<=P>=0,1 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: 5.99.b.2 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary >10 10<=P>=0,2 a1, a3, a5
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ 5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: 5.99.b.3 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky >10 10<=P>=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.1 Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >15 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.2 Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok 6.2.a vo výrobe automobilov v malých sériách <15 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.2 Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok 6.2.b pôvodné nanášanie náterov na cestné vozidlá materiálmi určenými na následnú úpravi vozidiel, ak sa činnosť vykonáva mimo výrobnej linky vrátane nanášania náterov na prívesy a návesy >15 15<=P>0,5 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.2 Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok 6.2.c autoopravárenstvo – prestriekavanie osobných áut >5 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.3.a kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera >5 5<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.3.b na navíjané drôty >5 5<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.3.c na navíjané pásy z kovových materiálovy >25 25<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.4 Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: 6.4.a organické rozpúšťadlá (klasifikované ako látky s karcinogénnymi, mutagénnymi a teratogénnymi účinkami, halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi) >1 1<=P>0 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.4 Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: 6.4.b iné organické rozpúšťadlá >2 2<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.5 Chemické čistenie textílií, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: 6.5.a projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok >0 a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.5 Chemické čistenie textílií, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: 6.5.b projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t/d >20 20<=P>=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.6 Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov, okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >5 5<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.a publikačná rotačná hĺbkotlač >25 25<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.b ostatná rotačná hĺbkotlač >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.c tepelný rotačný ofset >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.d flexografia >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.e lakovacie a laminovacie techniky >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.f rotačná sieťotlač na textil, lepenku >30 30<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.7 Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 6.7.g ostatné polygrafické techniky, napríklad studený ofset, hárkové techniky a iné >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.8 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok >=200 200<P>=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva 6.9.a mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d >=50 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva: 6.9.b mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d >=100 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva: 6.9.c výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v sušine v t/rok >1000 >=10 a1, a2(suma ZL 1,. podskupiny 4 skupiny, pre močovino/melamín-formaldehydové lepidlá vyjadrené ako formaldehyd, pre fenol-formaldehydové lepidlá ako súčet fenolu a formaldehydu/m3 dosák), a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva: 6.9.d nanášanie lepidiel >=1000 1000<P>=10 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva: 6.9.e laminovanie dreva >5 5<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva: 6.9.f nanášanie náterov >15 15<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.9 Priemyselné spracovanie dreva: 6.9.g impregnácia >25 25<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.10 Priemyselná výroba a spracovanie kože: 6.10.a výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov v t/d >12 12<=P>0 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.10 Priemyselná výroba a spracovanie kože: 6.10.b spracovanie kože, okrem výroby obuvi, lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >10 10<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.11 Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok >5 5<=P>=0,6 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.a ošípané s hmotnosťou nad 30 kg >2000 2000<=P>=500 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.b prasnice >750 750<=P>=100 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.c hydina - zajacovité >40000 40000<=P>=5000 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.d hovädzí dobytok - dojnice >500 500<=P>=200 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.e hovädzí dobytok - ostatný >750 750<=P>=200 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.f ovce >=2000 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.g kozy >=100 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.h kone >=300 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 6.12.i kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá >=1500 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.13 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere: 6.13.a hydina, zajacovité >50 50<=P>=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.13 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere: 6.13.b domáce kopytníky >50 50<=P>=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.13 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere: 6.13.c ostatné >50 50<=P>=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.14 Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t /h >=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.15 Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d: 6.15.a mäsových výrobkov >75 75<=P>=2,5 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.15 Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d: 6.15.b rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok) >300 300<=P>=10 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.16 Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu v t/rok >=100 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.17 Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok >=5000 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.18 Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h >=5 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h >=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.20 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h >=1 a1, a2 (TOC kg/t vodnej pary), a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.21 Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: 6.21.a kávy, kávovín >=75 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.21 Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: 6.21.b kakaových bôbov alebo orieškov >=150 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.22 Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia v kg/týždeň >=1000 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.23 Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d >=1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: 6.99.a súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW >=50 50<P>= 0,3 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: 6.99.b.1 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom >5 5<=P>=0,1 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: 6.99.b.2 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – organické plyny a pary >10 10<=P>=0,2 a1, a3, a5
6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktzoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5, ak: 6.99.b.3 podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: – iné znečisťujúce látky >10 10<=P>=1 a1, a3, a5
Skratky v číselníku: