Odbory oprávnenej technickej činností podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Kód Názov Popis
a1 oprávnené meranie emisných veličín zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, zisťovanie hodnoty veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu a zisťovanie hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny.
a2 oprávnené meranie limitných emisných faktorov zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s ktorého použitím sa preukazuje dodržanie určeného emisného limitu
a3 oprávnené meranie množstva emisií zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, hmotnostný tok alebo hmotnostná koncentrácia, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií
a4 oprávnené meranie znečistenia vonkajšieho ovzdušia zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená limitná hodnota a cieľová hodnota znečistenia ovzdušia a ďalšie charakteristiky kvality ovzdušia
a5 oprávnené meranie kvalitatívneho zloženia emisií zisťovanie kvalitatívneho zloženia emisií alebo nečistených odpadových plynov
a6 oprávnené meranie kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia zisťovanie kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia
a7 oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a podmienok prevádzko­vania zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo alebo na zloženie emisií
b1 oprávnené kalibrácie AMS-E oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií a súvisiacich referenčných veličín (AMS–E)
b2 oprávnené kalibrácie AMS-KO oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia (AMS-KO)
c1 oprávnené skúšky AMS-E zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika automatizovaného meracieho systému emisií (AMS-E)
c2 oprávnené skúšky AMS-KO zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia (AMS-KO)
d1 oprávnené inšpekcie zhody AMS-E skúmanie, posudzovanie a hodnotenie zhody zistených údajov so špecific­kými požiadavkami na inštalovanie a prevádzku automatizo­vaného mera­cieho systému emisií (AMS-E)
d2 oprávnené inšpekcie zhody AMS-KO skúmanie, posudzovanie a hodnotenie zhody zistených údajov so špecific­kými požiadavkami na inštalovanie a prevádzku automatizovaného mera­cieho systému kvality ovzdušia (AMS-KO)