A Údaje o oprávnenej osobe, štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na podnikanie a o finančnom krytí zodpovednosti
A.1 Oprávnená osoba EMISO 73 Komenského,04181 Košice, IČO: 44069448
Organizačná zložka:,
Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi:
 • Komenského 73 04181 Košice
 • tel.: 0948567111
 • fax.:
 • E-mail: emiso@emiso.sk
 • Web: www.emiso.sk
Pôsobnosť od:09.02.2012 - Pôsobnosť do: 11.10.2013
A.2 Štatutárny zástupca oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
1
Ing. Martin Mihely,1970
Funkcia: Konateľ
Dátum začatia pôsobnosti: 09.02.2012
A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona
1
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Ing. Martin Mihely 1970 09.02.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: 08/64970/2010-3.1, položka A.3 bod 1 Deň vydania: 08.11.2011
Platnosť od: 09.02.2012 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
2
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Denisa Šoltésová 1974 09.02.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: 08/64970/2010-3.1, položka A.3 bod 2 Deň vydania: 08.11.2010
Platnosť od: 09.02.2012 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
A.4 Doklady o akreditácii oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona
50f000e1c574fdeb31000000 1 Skúšobné laboratórium Č. osvedčenia: S-298 Dátum vydania: 11.10.2010
Vydal: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Dokument
Platnosť od: 09.02.2012 do: 11.10.2013
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
50f00246c574fd6032000000 2 Notifikačné požiadavky Č. osvedčenia: N-012 Dátum vydania: 09.02.2012
Dokument
Platnosť od: 09.02.2012 do: 11.10.2013
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
A.5 Živnostenské oprávnenie oprávnenej osoby – viazané živnosti
1
Č. oprávnenia: OŽP-C/2010/12164/2 č.živ. registra 820-63060 Deň vydania: 15.11.2010
Vydal: OBVODNÝ ÚRAD KOŠICE Dokument
Platnosť od: 12.11.2010 do:
Zmeny živnostenského oprávnenia
Číslo Vydal Dátum vydania Platnosť od - do Predmet viazanej činnosti
A.6 Finančné krytie zodpovednosti oprávnenej osoby za škodu podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona*
1
Odbory: a1, a3, Výška (€): 50000 od - do: 17.11.2011
Poisťovňa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
B. Údaje o stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 16 a prílohy č. 3 bodu 18 zákona
C Odbory oprávnenej technickej činností podľa § 20 ods. 1 zákona Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
a1 oprávnené meranie emisných veličín
 • Ing. Martin Mihely
 • Denisa Šoltésová
a3 oprávnené meranie množstva emisií
 • Ing. Martin Mihely
D Názov kategórie podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a spresnenie rozsahu pôsobnosti veľký zdroj stredný zdroj Odbory merania emisií a spresnenie rozsahu Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa Pôsobnosť od - do
1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľo­vanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW – bez obmedzenia druhu paliva vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev Áno
 • a1
  • Ing. Martin Mihely
  • Denisa Šoltésová
  09.02.2012
  1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľo­vanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW – bez obmedzenia druhu paliva vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev Áno
 • a3
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  1.2 Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t/h Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  1.3 Výroba koksu Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  1.7 Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: – množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.1 Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.2 Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.3 Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.4 Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.5 Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.6 Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.7 Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: - projektovanej výrobnej kapacity v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.8 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.9 Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.11 Ťažba silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.12 Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.99.a Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 O ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.99.b.1 Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.99.b.2 Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: – organické plyny a pary Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  3.99.b.3 Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: – iné znečisťujúce látky Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.6 Výroba syntetického kaučuku Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.7 Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.14 Výroba organokovových zlúčenín Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.15 Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.16 Výroba gumárenských pomocných prípravkov Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.18 Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto  výroby Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.19 Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.20 Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.24 Výroba anorganických solí okrem hnojív Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.25 Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.29 Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka - jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.30 Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.31 Výroba priemyselných výbušnín Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.32.a Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.32.b Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - výroba sadzí Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.32.c Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.32.d Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: - mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.33.a Výroba a spracovanie gumy: - projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t/rok Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.33.b Výroba a spracovanie gumy: - výroba surových gumárenských zmesí Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.33.c Výroba a spracovanie gumy: - projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.34.a Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: - saponáty Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.34.b Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: - kozmetika Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.37 Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.b Priemyselné spracovanie plastov: - výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.c Priemyselné spracovanie plastov: - spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu a epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov, s projektovanou spotrebou surovín v kg/d Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.d Priemyselné spracovanie plastov: - spracovanie aminoplastov a fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.e Priemyselné spracovanie plastov: - výroba polyuretanovánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.f Priemyselné spracovanie plastov: - výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.g Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - nanášanie lepidiel Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.h Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - povrchové laminovanie plastov Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.39 Výroba, regenerácia a zneškodňovanie elektrických akumulátorov a monočlánkov Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.38.i Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: - nanášanie náterov Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.99.a Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  4.99.b.3 Ostatné organické a anorganické chemické výroby, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: – iné znečisťujúce látky Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  5.1.a Spaľovne odpadov: - klasifikovaných ako nebezpečné s projektovanou kapacitou v t /d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  5.1.b Spaľovne odpadov: - komunálnych s projektovanou kapacitou v t/h Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  5.4 Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  5.6 Zariadenie na sušenie odpadov a čistiarenských kalov Áno
 • a1 ,TZL ,TPZL
 • a3 ,TZL ,TPZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  5.99.a Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi , ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.1 Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.2.a Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - nanášanie náterov okrem opravárenstva a autoopravárenstva Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.2.b Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - opravárenstvo, napríklad autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá okrem osobných áut Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.2.c Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - autoopravárenstvo – prestriekavanie osobných áut Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.3.a Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier, kovy okrem 6.1 a 6.2 Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.3.b Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - navíjané drôty Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.3.c Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: - pásové a zvitkové materiály Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  5.1.c Spaľovne odpadov: - iného odpadu ako nebezpečného odpadu a komunálneho odpadu s projektovanou kapacitou v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.8 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.9.a Priemyselné spracovanie dreva - mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.9.b Priemyselné spracovanie dreva: - mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.10.a Priemyselná výroba a spracovanie kože: - výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov v t/d Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.2.d Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok - povrchová úprava nadrozmerných dopravných prostriedkov, ako sú lietadlá a lode Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.14 Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t /h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.18 Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.19 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.20 Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h Áno
 • a1 ,TZL ,TPZL
 • a3 ,TZL ,TPZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.21.a Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: - kávy, kávovín Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.21.b Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: - kakaových bôbov alebo orieškov Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.23 Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.99.a Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia nepatriace do bodov 1 až 5, ak: - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.99.b.2 Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia nepatriace do bodov 1 až 5, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: – organické plyny a pary Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  6.99.b.3 Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia nepatriace do bodov 1 až 5, ak: - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 v súlade so zaradením stacionárneho zdroja ako jestvujúci zdroj alebo nový zdroj: – iné znečisťujúce látky Áno Áno
 • a1 ,TZL
 • a3 ,TZL
  • Ing. Martin Mihely
  09.02.2012
  E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.
  a1 oprávnené meranie emisných veličín Zobraziť
  a3 oprávnené meranie množstva emisií Zobraziť
  F Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
  G Oprávnené metodiky kontinuálnych meraní/skúšok automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania
  H Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania