A Údaje o oprávnenej osobe, štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na podnikanie a o finančnom krytí zodpovednosti
A.1 Oprávnená osoba ENVI PROTECTION, s.r.o. 4 Czambelova,04001 Košice, IČO: 36576093
Organizačná zložka:,
Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi:
 • Czambelova 4 04001 Košice
 • tel.: +421 (0) 903 978 053
 • fax.: +421 (0) 55 622 47 11
 • E-mail: info@enviprotection.sk
 • Web: www.enviprotection.sk
Pôsobnosť od:09.05.2012
A.2 Štatutárny zástupca oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 písm. e) prvého bodu zákona
1
Ing., PhD. Mário Vasil,1977
Funkcia: konateľ
Dátum začatia pôsobnosti: 09.05.2012
A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona
1
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Ing., PhD. Mário Vasil 1977 09.05.2012
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: 31486/2011 v znení rozhodnutia č. 60745/2012 Deň vydania: 26.11.2012
Platnosť od: 26.11.2012 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
2
Meno zodpovednej osoby Rok narodenia Dátum začatia pôsobnosti
Ing. Štefan Niedel 1959 06.11.2013
1 Osvedčenie
zodpovednej
osoby
Č. rozhodnutia: 9019/2011 v znení rozhodnutia č. 13750/2013 Deň vydania: 06.03.2013
Platnosť od: 06.03.2013 do:
Osvedčenie
Zmeny osvedčenia
Č. rozhodnutia Dátum vydania Platnosť od Platnosť do Osvedčenie
Rozsah
pôsobnosti
Odbory: Tabuľka C
Objekty: Tabuľka D
Metodiky: Tabuľka E Tabuľka F Tabuľka G Tabuľka H F b1, F b2, G c1, G c2, H d1, H d2
A.4 Doklady o akreditácii oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona
50f0730cc574fdfd4c000000 1 Skúšobné laboratórium Č. osvedčenia: S-316 Dátum vydania: 25.01.2017
Vydal: Slovenská národná akreditačná služba Dokument
Platnosť od: 25.01.2017 do: 10.05.2020
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
50f07349c574fd8f4c000000 2 Notifikačné požiadavky Č. osvedčenia: N-016 Dátum vydania: 25.01.2017
Dokument
Platnosť od: 25.01.2017 do: 10.05.2020
Zmeny dokladu akreditácie
Číslo Akreditačný orgán Typ dokladu Dátum vydania Platnosť od - do Dokument
A.5 Živnostenské oprávnenie oprávnenej osoby – viazané živnosti
1
Č. oprávnenia: ObU-KE-OZP1-2011/06370-4 Deň vydania: 09.06.2011
Vydal: Obvodný úrad Košice, odbor živnostenského podnikania Dokument
Platnosť od: 08.06.2011 do:
Zmeny živnostenského oprávnenia
Číslo Vydal Dátum vydania Platnosť od - do Predmet viazanej činnosti
2
Č. oprávnenia: ObU-KE-OZP1-2012/13335-2 Deň vydania: 11.12.2012
Vydal: Obvodný úrad Košice, odbor živnostenského podnikania Dokument
Platnosť od: 07.12.2012 do:
Zmeny živnostenského oprávnenia
Číslo Vydal Dátum vydania Platnosť od - do Predmet viazanej činnosti
A.6 Finančné krytie zodpovednosti oprávnenej osoby za škodu podľa § 20 ods. 10 písm. c) zákona*
B. Údaje o stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 16 a prílohy č. 3 bodu 18 zákona
C Odbory oprávnenej technickej činností podľa § 20 ods. 1 zákona Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
a1 oprávnené meranie emisných veličín
 • Ing., PhD. Mário Vasil
 • Ing. Štefan Niedel
a7 oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzko­vania
 • Ing., PhD. Mário Vasil
 • Ing. Štefan Niedel
D Názov kategórie podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a spresnenie rozsahu pôsobnosti veľký zdroj stredný zdroj Odbory merania emisií a spresnenie rozsahu Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa Pôsobnosť od - do
1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov a vrátane zariadení na nepriamy procesný ohrev, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW Áno
 • a1 (zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora a zisťovanie hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny). Mimo plynových turbín.
  • Ing., PhD. Mário Vasil
  • Ing. Štefan Niedel
  06.11.2013
  4.40 Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok Áno
 • a7 (zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania stacionárneho zdroja, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo emisie - vratný pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie)
  • Ing., PhD. Mário Vasil
  • Ing. Štefan Niedel
  06.11.2013
  E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.
  a1 oprávnené meranie emisných veličín Zobraziť
  a7 oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzko­vania Zobraziť
  F Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
  G Oprávnené metodiky kontinuálnych meraní/skúšok automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania
  H Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. na mieste inštalovania