E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.01 tuhé znečisťujúce látky (TZL) Manuálna gravimetrická metóda STN EN 13284-1 01.06.2003
(20 až 1000) mg/m3 29 %
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13.x + 3,20 mg/m3
(0,6 až 6,4) mg/m3 0 ,6. x + 0,2 mg/m3
a) SRM c) P Pre rozsah (20 až 1 000) mg/m3 sa STN EN 13284-1 uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096. 08.11.2010 Ing. Martin Mihely
2 0.0.04 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-elektrochemicky IM-01 (STN EN 50379-1,2) 27.03.2012
(6 až 8500) mg/m3 6 %
g1 ALT P Alternatívna nenormalizovaná metodika podľa § 6 ods. 4 písm. c) a odseku 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. experimentálne overená a validovaná podľa odseku 8 vyhlášky. Priame meranie len NO vyjadrené ako NO2. Podiel NO2 = podiel (NO ako NO2)/0,95, sa k celkovej koncentrácii NOx vyjadrených ako NO2 dopočítava podľa experimentálnych výsledkov a validácie alternatívnej metodiky podľa STN P CEN/TS 14793. Odpadové plyny (spaliny), ktoré neobsahujú iné a vyššie koncentrácie interferentov ako spaliny zo spaľovania zemného plynu alebo skvapalnených uhľovodíkových plynov. 27.03.2012 Ing. Martin Mihely
Denisa Šoltésová
3 0.0.05 oxid uhoľnatý (CO) EMS-elektrochemicky IM-01 (STN EN 50379-1,2) 27.03.2012
(4 až 10000) mg/m3 7 %
g1 ALT P Alternatívna nenormalizovaná metodika podľa § 6 ods. 4 písm. c) a odseku 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. experimentálne overená a validovaná podľa odseku 8 vyhlášky. Odpadové plyny (spaliny), ktoré neobsahujú iné a vyššie koncentrácie interferentov ako spaliny zo spaľovania zemného plynu alebo kvapalnených uhľovodíkových plynov. 27.03.2012 Ing. Martin Mihely
Denisa Šoltésová
4 6.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-elektrochemicky IM-01 (STN EN 50379-1,2) 27.03.2012
(0,3 - 24,9) % (objemový zlomok) 0,3 % (objemový zlomok)
g1 ALT P Alternatívna nenormalizovaná metodika podľa § 6 ods. 4 písm. c) a odseku 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. experimentálne overená a validovaná podľa odseku 8 vyhlášky. Odpadové plyny (spaliny), ktoré neobsahujú iné a vyššie koncentrácie interferentov ako spaliny zo spaľovania zemného plynu alebo kvapalnených uhľovodíkových plynov. 27.03.2012 Ing. Martin Mihely
Denisa Šoltésová
5 6.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.07.2006
(5 až 500) g/m3 20 %
i1 SRM c) P 08.11.2010 Ing. Martin Mihely
6 6.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) termická metóda STN EN 14790 01.07.2006
(4,9 až 55,0) mg/m3 26 %
(56 až 252) mg/m3 19 %
(253 až 571) mg/m3 15 %
i1 SRM c) P 08.11.2010 Ing. Martin Mihely
7 6.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok Pitot-Prandtlova rýichlostná sonda STN ISO 10780 01.10.1998
(3 až 50) m/s 3 %
i1 SM P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch. 08.11.2010 Ing. Martin Mihely