E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a3 oprávnené meranie množstva emisií

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet individuálneho hmotnostného toku IPP-07 (OTN ŽP 2 008, príloha č. 1 body 1 až 8 k vyhláške č. 363/2010 Z. z.) 05.09.2011
(0,001 až 0,025) kg/h 53%
(0,026 až 600) kg/h 29 %
t2 ALT P Alternatívna nenormalizovaná metodika podľa § 6 ods. 4 písm. b) a odseku 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. experimentálne overená a validovaná podľa odseku 8 vyhlášky. 05.10.2011 Ing. Martin Mihely
2 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet individuálneho emisného faktora z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny. IPP-07 (OTN ŽP 2 008, príloha č. 1 body 1 až 8 k vyhláške č. 363/2010 Z. z.) 05.09.2011
(0,001 až 0,025) kg/mj 55 %
(0,026 až 0,100) kg/mj 29 %
t1 ALT P Alternatívna nenormalizovaná metodika podľa § 6 ods. 4 písm. b) a odseku 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. experimentálne overená a validovaná podľa odseku 8 vyhlášky. 05.09.2011 Ing. Martin Mihely