E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda - izokinetický odber STN EN 13284-1 01.06.2003
(0,5 až 6,4) mg/m3 (0,6•x + 0,2) mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3 (0,13•x + 3,2) mg/m3
(20 až 50) mg/m3 29 %
(20 až 1000) mg/m3 29 %
a) SRM c) P STN EN 13284-1 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
2 2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F ISE EPA Met 13B 01.01.2000
(0,1 až 0,3) mg/m3 0,1 mg/m3
(0,4 až 680) mg/m3 30 %
a) d1) SM P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
3 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF ISE STN ISO 15713 01.03.2009
(0,1 až 0,4) mg/m3 0,03 mg/m3
(0,5 až 10000) mg/m3 8 %
d2) SM P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
4 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 spektrofotometria STN 83 4728-4 01.10.1984
(1 až 8) mg/m3 0,6 mg/m3
(8,1 až 400) mg/m3 8 %
d2) SM P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
5 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 spektrofotometria STN EN 1911 01.02.2011
(1,0 až 6,0) mg/m3 0,3 mg/m3
(6,1 až 5000) mg/m3 5 %
d1) SM P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
6 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.07.2006
(11 až 200) mg/m3 11 mg/m3
(201 až 5000) mg/m3 5 %
d2) SRM c) P Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
7 3.4.01 oxid siričitý (SO2) EMS - NDIR STN ISO 7935 01.06.1997
(8 až 8580) mg/m3 6 %
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku podľa STN EN 14792 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
8 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS - CL STN EN 14792 01.09.2006
(3 až 5125) mg/m3 6 %
g2 SRM c) P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
9 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS - CL STN ISO 10849 01.11.1998
(3 až 5125) mg/m3 6 %
g2 SM SRM c) P Metodika sa použije iba ak je určená platným súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy alebo je uvedená v platnej dokumentácii príslušného zdroja znečisťovania. Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku podľa STN EN 14792. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
10 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS - NDIR STN EN 15058 01.03.2007
(5 až 6520) mg/m3 5 %
g2 SRM c) P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
11 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) EMS - FID STN EN 12619 01.09.2013
(0,4 až 1000) mg/m3 19 %
g2 SRM c) P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
12 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS - paramagneticky STN EN 14789 01.09.2006
(0,3 až 11) % obj. 0,3 % obj.
(12 až 25) % obj. 0,5 % obj.
g2 SRM c) P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
13 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS - paramagneticky STN ISO 12039 01.12.2002
(0,3 až 11) % obj. 0,3 % obj.
(12 až 25) % obj. 0,5 % obj.
g2 SM P Metodika sa použije iba ak je určená platným súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy alebo je uvedená v platnej dokumentácii príslušného zdroja znečisťovania. Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku podľa STN EN 14789 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
14 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.07.2007
(0,4 až 10,0) % obj. 0,4% obj.
(11,1 až 25,0) % obj. 1 % obj.
(25,1 až 38) % obj. 1,5 % obj.
(38,1 až 50,0) % obj. 2 % obj.
i1 SRM c) P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
15 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou / výpočet STN ISO 10780 01.10.1998
(3,0 až 5,0) m/s 10 %
(5,1 až 50,0) m/s 5 %
i1 SM P 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi