E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a3 oprávnené meranie množstva emisií

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 30 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
2 2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 31 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
3 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 10 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
4 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 10 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
5 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 10 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
6 3.4.01 oxid siričitý (SO2) Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 10 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
7 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 10 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
8 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 10 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi
9 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,0002 až 3500) kg/h 20 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa § 3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 19.11.2012 Ing. Milan Chovanec
Peter Jenőfi