E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne diskontinuálne meranie emisií STN EN 15259 01.04.2010
y1 SM P Všeobecné požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a správu o meraní. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
2 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.06.2003
(0,5 až 6,4) mg/m3 (0,6• x + 0,2) mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3 (0,13 • x + 3,2) mg/m3
(20 až 50) mg/m3 29 %
(20 až 1000) mg/m3 29 %
a) SRM c) P Pre rozsah (20 až 1 000) mg/m3 sa STN EN 13284-1 uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096 alebo pre plynové turbíny metodika STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
3 3.4.01 oxid siričitý (SO2) EMS-NDIR STN ISO 7935 01.06.1997
(5 až 1144) mg/m3 (0,011 • x + 16) mg/m3
(1145 až 5 700) mg/m3 (0,012 • x + 74) mg/m3
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. STN ISO 7935 sa uplatňuje ako štandardná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
4 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-NDIR STN ISO 10849 01.11.1998
(10 až 512) mg/m3 (0,011 • x + 9) mg/m3
(513 až 4 100) mg/m3 (0,012 • x + 58) mg/m3
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. STN ISO 10849 sa uplatňuje ako štandardná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
5 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR STN EN 15058 01.03.2007
(5 až 312) mg/m3 (0,01 • x + 5) mg/m3
(313 až 2 500) mg/m3 (0,012 • x + 34) mg/m3
g2 SRM c) P STN EN 15058 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 12039 alebo pre plynové turbíny metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
6 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-elektrochemicky STN ISO 12039 01.12.2002
(0,18 až 10) % (objemový zlomok) 0,18 % (objemový zlomok)
(10,1 až 25) % (objemový zlomok) 0,27 % (objemový zlomok)
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 147982. STN ISO 12039 sa uplatňuje ako štandardná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
7 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.07.2006
(29 až 40) g/m3 4 g/m3
(41 až 100) g/m3 9 g/m3
(101 až 250) g/m3 13 b/m3
i1 SRM c) P 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
8 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok STN ISO 10780 02.07.2012
(0,3 až 8) m/s 0,3 m/s
(8,1 až 34) m/s 1 m/s
i1 SM P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac