E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a3 oprávnené meranie množstva emisií

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho IEF z hmotnostného toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,001 až 100) kg/mernú jednotku vzťahovej veličiny 37 %
t1 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa §3 ods. 4 písm. d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 26.02.2013 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
2 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Meranie reprezentatívnej hmotnostnej koncentrácie a reprezentatívneho objemového prietoku odpadového plynu – výpočet reprezentatívneho hmotnostného toku. STN EN ISO 11771 01.07.2011
(0,001 až 1000) kg/h 35 %
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa §3 ods 4 písm d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 26.02.2013 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac