E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne diskontinuálne meranie emisií STN EN 15259 01.04.2010
y1 SM P Všeobecné požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a správu o meraní. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
2 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.06.2003
(0,5 až 6,4) mg/m3 (0,6• x + 0,2) mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3 (0,13 • x + 3,2) mg/m3
(20 až 50) mg/m3 29 %
(20 až 1000) mg/m3 29 %
a) SRM c) P Pre rozsah (20 až 1 000) mg/m3 sa STN EN 13284-1 uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096 alebo pre plynové turbíny metodika STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
3 3.4.01 oxid siričitý (SO2) EMS-NDIR STN ISO 7935 01.06.1997
(5 až 1144) mg/m3 (0,011 • x + 16) mg/m3
(1145 až 5 700) mg/m3 (0,012 • x + 74) mg/m3
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. STN ISO 7935 sa uplatňuje ako štandardná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
4 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-NDIR STN ISO 10849 01.11.1998
(10 až 512) mg/m3 (0,011 • x + 9) mg/m3
(513 až 4 100) mg/m3 (0,012 • x + 58) mg/m3
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. STN ISO 10849 sa uplatňuje ako štandardná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
5 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR STN EN 15058 01.03.2007
(5 až 312) mg/m3 (0,01 • x + 5) mg/m3
(313 až 2 500) mg/m3 (0,012 • x + 34) mg/m3
g2 SRM c) P STN EN 15058 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 12039 alebo pre plynové turbíny metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
6 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-elektrochemicky STN ISO 12039 01.12.2002
(0,18 až 10) % (objemový zlomok) 0,18 % (objemový zlomok)
(10,1 až 25) % (objemový zlomok) 0,27 % (objemový zlomok)
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 147982. STN ISO 12039 sa uplatňuje ako štandardná metodika, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je pre plynové turbíny uvedená metodika podľa STN ISO 11042-1. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
7 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.07.2006
(29 až 40) g/m3 4 g/m3
(41 až 100) g/m3 9 g/m3
(101 až 250) g/m3 13 b/m3
i1 SRM c) P 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
8 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou STN ISO 10780 02.07.2012
(3 až 8) m/s 0,3 m/s
(8,1 až 34) m/s 1 m/s
i1 SM P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch. 02.07.2012 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
9 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(3 až 8) m/s 0,3 m/s
(8,1 až 34) m/s 1 m/s
i1 SRM c) P Meranie rýchlosti prúdenia v bode meracieho prierezu v potrubí (komíne, prieduchu). 02.04.2014 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
10 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok metóda merania rýchlostného profilu v meracej rovine (rýchlostné sondy) STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(3 až 8) m/s 0,3 m/s
(8,1 až 34) m/s 1 m/s
i1 SRM c) P Metóda merania rýchlostného profilu v meracej rovine (kalibrované rýchlostné sondy). Všetky metódy SRMc pre diskontinuálne oprávnené merania hmotnostného toku emisie. 02.04.2014 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
11 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok bilančný výpočet podľa prvkového rozboru a množstva spáleného paliva STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(0,1 až 300) m3/s 5%
i1 SRM c) P plynné a kvapalné palivá 02.04.2014 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac
12 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok bilančný výpočet podľa prvkového rozboru a množstva spáleného paliva STN EN ISO 16911-1 01.09.2013
(0,1 až 300) m3/s 9%
i1 SRM c) P tuhé palivá 02.04.2014 Ing. Ladislav Straka
Ing. Peter Zavodnov
Ing. Ján Kiac
Ing. Miroslav Kiac