E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a2 oprávnené meranie limitných emisných faktorov

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostné¬ho toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny IPP-08-EP 21.12.2012 0,001
(0,001 až 2,3) kg/t vypáleného slinku/vápna/magnezitu 30
s ALT P Alternatívna oprávnená metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z, určená na špecifické použitie, pre ktorú nie je štandardná oprávnená metodika podľa významu § 6 ods. 4 písm. a)vyhlášky pre: Výroba cementu – všetky operácie Výroba vápna – všetky operácie Výroba magnezitu – všetky operácie 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
2 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostné¬ho toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny IPP-08-EP 21.12.2012 0,001
(0,001 až 0,10) kg/t vyrobenej 36 % HCl 17
s ALT P Alternatívna oprávnená metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z, určená na špecifické použitie, pre ktorú nie je štandardná oprávnená metodika podľa významu § 6 ods. 4 písm. a)vyhlášky pre: Výroba chlorovodíka a kyseliny chlorovodíkovej - celková výroby HCl 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
3 4.1.00 1. podskupina organické plyny a pary – emisie všeobecne Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostné¬ho toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny IPP-08-EP 21.12.2012 0,001
(0,001 až 0,120) kg /m3 vyrobených dosák 16
s ALT P Alternatívna oprávnená metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z, určená na špecifické použitie, pre ktorú nie je štandardná oprávnená metodika podľa významu § 6 ods. 4 písm. a)vyhlášky pre: Suma ZL 1. podskupiny 4. skupiny/hmotnosť ZL po prepočte TOC na formaldehyd z výroby drevotrieskových/drevovláknitých dosák a preglejky – lisy 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
4 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet z hmotnostné¬ho toku a množstva príslušnej vzťahovej veličiny IPP-08-EP 21.12.2012 0,001
(0,001 až 0,50) kg/t vodnej pary 24
s ALT P Alternatívna oprávnená metodika podľa § 6 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z, určená na špecifické použitie, pre ktorú nie je štandardná oprávnená metodika podľa významu § 6 ods. 4 písm. a)vyhlášky pre: Sušiarne poľnohospodárskych produktov - sušenie 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš