E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a3 oprávnené meranie množstva emisií

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne Meranie koncentrácie a objemového prietoku odpadového plynu – výpočet hmotnostného toku STN EN ISO 11771 01.07.2011 0,00002
(0,00002 až 1500) kg/h 29
t2 SM P Modifikácia na účel výpočtu reprezentatívneho množstva emisie podľa §3 ods 4 písm d) a prílohy č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš