E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a1 oprávnené meranie emisných veličín

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.0.00 znečisťujúce látky, veličiny, parametre – emisie všeobecne diskontinuálne meranie emisií STN EN 15259 01.04.2010
y1 SM Všeobecné požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a správu o meraní. 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
2 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.11.2018
(0,5 až 6,4) mg/m3 0,6. cTZL + 0,2 mg.m-3
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13. cTZL + 3,2 mg.m-3
(20 až 1000) mg/m3 29 %
a) SRM c) P STN EN 13284-1 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096. Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN 13284-1 z mája 2018, ktorá od 1.5.2018 nahradila STN EN 13284-1 z júna 2003 v celom rozsahu. 22.11.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
3 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.05.2018
(0,5 až 6,4) mg/m3 0,6. cTZL + 0,2 mg.m-3
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13. cTZL + 3,2 mg.m-3
(20 až 1000) mg/m3 29 %
a) SRM c) P STN EN 13284-1 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096. Anglická verzia metodiky, ktorá nahradila STN EN 13284-1 z júna 2003 v celom rozsahu. 04.09.2018 21.11.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
4 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimetrická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.06.2003
(0,5 až 6,4) mg/m3 0,6. cTZL + 0,2 mg.m-3
(6,5 až 19,9) mg/m3 0,13. cTZL + 3,2 mg.m-3
(20 až 1000) mg/m3 29 %
a) SRM c) P STN EN 13284-1 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo v dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096. 20.08.2013 03.09.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
5 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS (technika studenej pary) STN EN 13211 01.04.2003 0,0025
(0,0025 až 0,007) mg/m3 35
(0,008 až 0,50) mg/m3 33
(0,51 až 2,0) mg/m3 31
c) SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Analýza podľa STN EN 1483 (platného vydania). Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
6 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS STN EN 13211 01.04.2003 0,0025
(0,0025 až 0,007) mg/m3 35
(0,008 až 0,50) mg/m3 33
(0,51 až 2,0) mg/m3 31
c) SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Analýza podľa STN EN 1483 (platného vydania). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
7 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS EPA Met. 29 01.02.2000 0,0025
(0,0025 až 0,007) mg/m3 35
(0,008 až 0,50) mg/m3 33
(0,51 až 2,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika pre ostatné zariadenia ako zariadenia na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
8 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,13) mg/m3 38
(0,014 až 0,50) mg/m3 33
(0,51 až 2,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
9 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,13) mg/m3 38
(0,014 až 0,50) mg/m3 33
(0,51 až 2,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
10 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 2,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
11 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 2,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
12 2.2.01 selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,01
(0,01 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 10) mg/m3 31
c) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
13 2.2.01 selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 42
(0,03 až 0,3) mg/m3 33
(0,31 až 4) mg/m3 31
c) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
14 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 35
(0,02 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
15 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 35
(0,02 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
16 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 31
(0,3 až 4,0) mg/m3 30
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
17 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 31
(0,3 až 4,0) mg/m3 30
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
18 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,06) mg/m3 35
(0,07 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
19 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,06) mg/m3 35
(0,07 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
20 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,4) mg/m3 33
(0,5 až 5,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
21 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,4) mg/m3 33
(0,5 až 5,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
22 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,05) mg/m3 38
(0,06 až 0,6) mg/m3 33
(0,7 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
23 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,05) mg/m3 38
(0,06 až 0,6) mg/m3 33
(0,7 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
24 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,04) mg/m3 38
(0,05 až 0,5) mg/m3 33
(0,6 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
25 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,04) mg/m3 38
(0,05 až 0,5) mg/m3 33
(0,6 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
26 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
27 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
28 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 35
(0,3 až 4,0) mg/m3 33
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
29 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 35
(0,3 až 4,0) mg/m3 33
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
30 2.3.02 cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,01
(0,01 až 0,03) mg/m3 42
(0,04 až 1,0) mg/m3 35
(1,1 až 10) mg/m3 31
c) ALT P/P Alternatívna oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. Experimentálne overená a validovaná, vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom podľa STN ISO 5725-6. Subdodávateľ: EKOLAB - IPP 253 (EPA Met. 29), ŠGÚDŠ - IP 2.14 (NIOSH 7300) 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
31 2.3.02 cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 42
(0,03 až 0,3) mg/m3 33
(0,4 až 4) mg/m3 31
c) ALT P/P Alternatívna oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. Experimentálne overená a validovaná, vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom podľa STN ISO 5725-6. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
32 2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F fotometria, ISE EPA Met. 13A, EPA Met. 13B 01.02.2000
(0,005 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 20,0) mg/m3 31
a) d1) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
33 2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F ISE EPA Met. 13B 01.02.2000
(0,005 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 20,0) mg/m3 31
a) d1) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 21.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
34 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,08) mg/m3 38
(0,09 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
35 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,08) mg/m3 38
(0,09 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
36 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 4,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
37 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 4,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
38 2.3.05 kyanidy vyjadrené ako CN-I IC EPA CTM 033 01.02.2000
(0,005 až 0,05) mg/m3 38
(0,06 až 0,5) mg/m3 33
(0,6 až 20,0) mg/m3 31
a) d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
39 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn AAS, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 34
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
40 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn AAS, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 34
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
41 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
42 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
43 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,09) mg/m3 35
(0,10 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
44 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,09) mg/m3 35
(0,10 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
45 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,3) mg/m3 33
(0,4 až 5,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
46 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,3) mg/m3 33
(0,4 až 5,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
47 2.3.08 vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 8,0) mg/m3 30
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
48 2.3.08 vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,3) mg/m3 33
(0,4 až 4,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
49 2.3.09 zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn AAS, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,07
(0,07 až 0,2) mg/m3 35
(0,3 až 2,0) mg/m3 33
(2,1 až 20) mg/m3 31
c) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
50 2.3.09 zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,06) mg/m3 38
(0,07 až 1,0) mg/m3 33
(1,1 až 20) mg/m3 31
c) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
51 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF fotometria STN 83 4752-4 01.08.1989 0,05
(0,05 až 1,0) mg/m3 15
(1,1 až 10) mg/m3 10
(10,1 až 100) mg/m3 9
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
52 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF ISE STN ISO 15713 01.03.2009
(0,05 až 5,0) mg/m3 15
(5,1 až 100) mg/m3 10
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
53 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF ISE STN ISO 15713 01.03.2009
(5,1 až 100) mg/m3 10
(0,05 až 5,0) mg/m3 15
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
54 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF ISE STN ISO 15713 01.03.2009
(5,1 až 100) mg/m3 10
(0,05 až 5,0) mg/m3 15
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
55 3.2.03 chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl fotometria STN 83 4751-3 01.08.1987 0,1
(0,1 až 1,0) mg/m3 6
(1,1 až 10) mg/m3 4
d2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
56 3.2.03 chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl odmerná metóda STN 83 4751-4 01.08.1987 0,1
(0,1 až 1,0) mg/m3 6
(1,1 až 10) mg/m3 4
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
57 3.2.04 kyanovodík IC EPA CTM 033 01.02.2000
(0,05 až 0,3) mg/m3 25
(0,4 až 3,0) mg/m3 15
(3,1 až 20,0) mg/m3 10
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
58 3.2.05 sulfán (sírovodík) fotometria STN 83 4712-3 01.08.1987 0,3
(0,3 až 3,0) mg/m3 30
(3,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 100) mg/m3 15
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
59 3.2.05 sulfán (sírovodík) AAS STN 83 4712-4 01.08.1987 0,3
(0,3 až 2,0) mg/m3 30
(2,1 až 20) mg/m3 11
d2) ALT P/P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. založená na inom vedeckom princípe ako štandardná metodika, spracovaná subdodávateľom podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky -fotometrická metóda nahradená metódou AAS, ktorá podľa § 6 ods. 8 vyhlášky poskytuje v porovnaní so štandardnou metodikou rovnocenné - ekvivalentné výsledky a je experimentálne overená a validovaná, vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom podľa STN ISO 5725-6 (oponovanou validačnou správou). Odber vzorky je podľa STN 83 4712. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
60 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 odmerná metóda STN 83 4728-3 01.10.1984 0,5
(0,5 až 5,0) mg/m3 20
(5,1 až 50) mg/m3 10
(51 až 500) mg/m3 8
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
Ing. Katarína Jusková,
61 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 fotometria STN 83 4728-4 01.10.1984 0,5
(0,5 až 5,0) mg/m3 20
(5,1 až 50) mg/m3 10
(51 až 500) mg/m3 8
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
62 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 fotometria STN 83 4728-4 01.10.1984 0,5
(5,1 až 50) mg/m3 10
(0,5 až 5,0) mg/m3 20
(51 až 500) mg/m3 8
d2) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
63 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 spektrofotometria STN EN 1911 01.02.2011 0,1
(0,1 až 1,0) mg/m3 20
(1,1 až 10) mg/m3 10
(11 až 100) mg/m3 8
d1) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
64 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 IC (iónová chromatografia) STN EN 1911 01.02.2011 0,1
(0,1 až 1,0) mg/m3 20
(1,1 až 10) mg/m3 10
(11 až 100) mg/m3 8
d1) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
65 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.07.2006 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) SRM c) P/F Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 03.09.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
Ing. Katarína Jusková,
66 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.07.2006 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) SRM c) P/P Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 09.07.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
67 3.4.01 oxid siričitý (SO2) ICP-AES STN EN 14791 01.07.2006 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) ALT P/P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. založená na inom vedeckom princípe ako štandardná metodika, spracovaná subdodávateľom podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky - zrážacia titrácia alebo IC metóda podľa STN EN 14791 je nahradená metódou ICP-AES, ktorá podľa § 6 ods. 8 vyhlášky poskytuje v porovnaní so štandardnou metodikou rovnocenné - ekvivalentné výsledky a je experimentálne overená a validovaná, vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom podľa STN P CEN/TS 14793 (oponovanou validačnou správou). Odber vzorky je podľa STN EN 14791. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 09.07.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
68 3.4.01 oxid siričitý (SO2) EMS-NDIR STN ISO 7935 01.06.1997 2
(2 až 100) mg/m3 15
(101 až 200) mg/m3 8
(201 až 400) mg/m3 5
(401 až 850) mg/m3 4
(851 až 1500) mg/m3 10
(1501 až 2500) mg/m3 7
(2501 až 8575) mg/m3 4
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
69 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.06.2017 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) SRM c) P/F Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. Subdodávateľ: EKOLAB 10.07.2017 18.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
Ing. Katarína Jusková,
70 3.4.01 oxid siričitý (SO2) ICP-AES STN EN 14791 01.06.2017 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) ALT P/P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. založená na inom vedeckom princípe ako štandardná metodika, spracovaná subdodávateľom podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky - zrážacia titrácia alebo IC metóda podľa STN EN 14791 je nahradená metódou ICP-AES, ktorá podľa § 6 ods. 8 vyhlášky poskytuje v porovnaní so štandardnou metodikou rovnocenné - ekvivalentné výsledky a je experimentálne overená a validovaná, vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom podľa STN P CEN/TS 14793 (oponovanou validačnou správou). Odber vzorky je podľa STN EN 14791. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 10.07.2017 18.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
71 3.4.01 oxid siričitý (SO2) EMS-NDIR STN P CEN/TS 17021 01.06.2017 2
(2 až 100) mg/m3 15
(101 až 200) mg/m3 8
(201 až 400) mg/m3 5
(401 až 850) mg/m3 4
(851 až 1500) mg/m3 10
(1501 až 2500) mg/m3 7
(2501 až 8575) mg/m3 4
g2 SM P 21.09.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
72 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.06.2017 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) SRM c) P/P Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 10.07.2017 18.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
73 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.04.2018 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) SRM c) P/F Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. Subdodávateľ: EKOLAB 19.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
74 3.4.01 oxid siričitý (SO2) ICP-AES STN EN 14791 01.04.2018 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) ALT P/P Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika podľa § 6 ods. 4 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. založená na inom vedeckom princípe ako štandardná metodika, spracovaná subdodávateľom podľa § 6 ods. 7 písm. d) bodu 2 vyhlášky - zrážacia titrácia alebo IC metóda podľa STN EN 14791 je nahradená metódou ICP-AES, ktorá podľa § 6 ods. 8 vyhlášky poskytuje v porovnaní so štandardnou metodikou rovnocenné - ekvivalentné výsledky a je experimentálne overená a validovaná, vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom podľa STN P CEN/TS 14793 (oponovanou validačnou správou). Odber vzorky je podľa STN EN 14791. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 19.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
75 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia STN EN 14791 01.04.2018 1
(1 až 40) mg/m3 12
(41 až 400) mg/m3 8
(401 až 4000) mg/m3 6
d2) SRM c) P/P Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 19.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
76 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-NDIR STN ISO 10849 (STN EN 14792) 01.11.1998 5
(5 až 200) mg/m3 10
(201 až 400) mg/m3 6
(401 až 800) mg/m3 4
(801 až 1500) mg/m3 6
(1501 až 2500) mg/m3 5
(2501 až 4314) mg/m3 4
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. 20.08.2013 18.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
77 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-NDIR STN ISO 10849 (STN EN 14792) 01.02.2018 5
(5 až 200) mg/m3 10
(201 až 400) mg/m3 6
(401 až 800) mg/m3 4
(801 až 1500) mg/m3 6
(1501 až 2500) mg/m3 5
(2501 až 4314) mg/m3 4
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. 19.04.2018 16.01.2019 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
78 3.4.03 oxidy dusíka (NOx) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) EMS-NDIR STN ISO 10849 (STN EN 14792/O1) 01.11.2018 5
(5 až 200) mg/m3 10
(201 až 400) mg/m3 6
(401 až 800) mg/m3 4
(801 až 1500) mg/m3 6
(1501 až 2500) mg/m3 5
(2501 až 4314) mg/m3 4
g2 SM P Požiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnosť výsledku sa uplatňujú podľa platného vydania STN EN 14792. 17.01.2019 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
79 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR STN ISO 15058 01.03.2007 2
(2 až 100) mg/m3 18
(101 až 250) mg/m3 8
(251 až 600) mg/m3 4
(601 až 3000) mg/m3 9
(3001 až 9375) mg/m3 4
(0,1 až 6,0) % 7
g2 SRM c) P 20.08.2013 09.07.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
80 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR STN ISO 15058 01.06.2017 2
(51 až 100) mg/m3 10
(101 až 250) mg/m3 8
(251 až 600) mg/m3 4
(601 až 3000) mg/m3 9
(3001 až 9375) mg/m3 4
(0,1 až 6,0) % 7
(2 až 50) mg/m3 19
g2 SRM c) P 10.07.2017 16.01.2019 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
81 3.5.01 oxid uhoľnatý (CO) EMS-NDIR STN ISO 15058 01.12.2018 2
(51 až 100) mg/m3 10
(101 až 250) mg/m3 8
(251 až 600) mg/m3 4
(601 až 3000) mg/m3 9
(3001 až 9375) mg/m3 4
(0,1 až 6,0) % 7
(2 až 50) mg/m3 19
g2 SRM c) P Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN 15058 z júna 2017, ktorá od 1.6.2017 nahradila STN EN 15058 z marca 2007 v celom rozsahu 17.01.2019 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
82 4.1.01 acetaldehyd (etanal) HPLC-DAD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
83 4.1.01 acetaldehyd (etanal) GC-FID EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
84 4.1.02 anilín GC-FID / MSD STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Aktivovaný silikagél, desorpcia etanol. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
85 4.1.02 anilín GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
86 4.1.07 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
87 4.1.07 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
88 4.1.07 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
89 4.1.11 etylakrylát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Aktívne uhlie-CS2/silikagél-acetón. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
90 4.1.11 etylakrylát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
91 4.1.12 fenol GC-FID / MSD STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
92 4.1.12 fenol GC-FID / MSD STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
93 4.1.12 fenol GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
94 4.1.13 formaldehyd (metanal) LC-DAD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
95 4.1.13 formaldehyd (metanal) GC-FID EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
96 4.1.14 2-furaldehyd (furfural) LC-DAD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
97 4.1.14 2-furaldehyd (furfural) GC-FID EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
98 4.1.15 krezoly (hydroxyderiváty toluénu) GC-FID / MSD STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
99 4.1.15 krezoly (hydroxyderiváty toluénu) GC-FID / MSD STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
100 4.1.15 krezoly (hydroxyderiváty toluénu) GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
101 4.1.19 metylakrylát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Aktívne uhlie-CS2/silikagél-acetón. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
102 4.1.19 metylakrylát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
103 4.1.21 nitrobenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
104 4.1.21 nitrobenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
105 4.1.21 nitrobenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
106 4.1.24 nitrotoluén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
107 4.1.24 nitrotoluén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
108 4.1.24 nitrotoluén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
109 4.1.26 sírouhlík GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
110 4.1.26 sírouhlík GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
111 4.1.27 tetrachlóretán GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
112 4.1.27 tetrachlóretán GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
113 4.1.27 tetrachlóretán GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
114 4.1.27 tetrachlóretán GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
115 4.1.29 toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Aktivovaný silikagél, desorpcia etylalkohol. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
116 4.1.29 toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
117 4.1.30 trichlórmetán (chloroform) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
118 4.1.30 trichlórmetán (chloroform) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
119 4.1.30 trichlórmetán (chloroform) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
120 4.1.30 trichlórmetán (chloroform) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
121 4.2.01 benzaldehyd LC-DAD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
122 4.2.01 benzaldehyd GC-FID EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
123 4.2.03 butylaldehyd (butanal) LC-DAD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
124 4.2.03 butylaldehyd (butanal) GC-FID EPA Met. 0011 01.12.1996 0,1
(0,1 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
125 4.2.05 1,4-dichlórbenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
126 4.2.05 1,4-dichlórbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
127 4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
128 4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
129 4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
130 4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
131 4.2.07 etylbenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
132 4.2.07 etylbenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
133 4.2.07 etylbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
134 4.2.07 etylbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
135 4.2.08 chlórbenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
136 4.2.08 chlórbenzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
137 4.2.08 chlórbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
138 4.2.08 chlórbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
139 4.2.10 2-chlórpropán GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
140 4.2.10 2-chlórpropán GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
141 4.2.11 izopropylbenzén (kumén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
142 4.2.11 izopropylbenzén (kumén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
143 4.2.11 izopropylbenzén (kumén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
144 4.2.11 izopropylbenzén (kumén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
145 4.2.14 metylacetát (octan metylnatý) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
146 4.2.14 metylacetát (octan metylnatý) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
147 4.2.14 metylacetát (octan metylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
148 4.2.14 metylacetát (octan metylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
149 4.2.15 metylmetakrylát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) SM P/F Aktívne uhlie-CS2/silikagél-acetón. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
150 4.2.15 metylmetakrylát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
151 4.2.16 1-metylnaftalén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
152 4.2.16 1-metylnaftalén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
153 4.2.17 2-metylnaftalén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
154 4.2.17 2-metylnaftalén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
155 4.2.18 naftalén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
156 4.2.18 naftalén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
157 4.2.21 styrén (vinylbenzén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
158 4.2.21 styrén (vinylbenzén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
159 4.2.21 styrén (vinylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
160 4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
161 4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
162 4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
163 4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10,0) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
164 4.2.23 toluén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
165 4.2.23 toluén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
166 4.2.23 toluén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
167 4.2.23 toluén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
168 4.2.25 vinylacetát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
169 4.2.25 vinylacetát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
170 4.2.25 vinylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
171 4.2.25 vinylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
172 4.2.26 xylén (dimetylbenzén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
173 4.2.26 xylén (dimetylbenzén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
174 4.2.26 xylén (dimetylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
175 4.2.26 xylén (dimetylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
176 4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
177 4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
178 4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
179 4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
180 4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
181 4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu Desorpcia CS2 / termodesorpcia STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
182 4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
183 4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
184 4.3.03 alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Ťažšie olefíny aktívne uhlie, ľahšie olefíny trojvrstvový sorbent/CS2/termodesorpcia. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
185 4.3.03 alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
186 4.3.04 alkylalkoholy GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
187 4.3.04 alkylalkoholy GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
188 4.3.04 alkylalkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
189 4.3.04 alkylalkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
190 4.3.07 cyklické alkoholy GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
191 4.3.07 cyklické alkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
192 4.3.08 2-butanón (metyletylketón) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
193 4.3.08 2-butanón (metyletylketón) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
194 4.3.09 butylacetát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
195 4.3.09 butylacetát GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
196 4.3.09 butylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
197 4.3.09 butylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
198 4.3.10 dibutyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
199 4.3.10 dibutyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
200 4.3.10 dibutyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
201 4.3.10 dibutyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
202 4.3.11 dietyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
203 4.3.11 dietyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
204 4.3.11 dietyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
205 4.3.11 dietyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
206 4.3.12 difenyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
207 4.3.12 difenyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
208 4.3.12 difenyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
209 4.3.12 difenyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
210 4.3.13 1,2-dichlóretylén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
211 4.3.13 1,2-dichlóretylén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
212 4.3.13 1,2-dichlóretylén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
213 4.3.13 1,2-dichlóretylén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
214 4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
215 4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
216 4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
217 4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
218 4.3.15 diizopropyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
219 4.3.15 diizopropyléter GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
220 4.3.15 diizopropyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
221 4.3.15 diizopropyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
222 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
223 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
224 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
225 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,5
(0,5 až 25) mg/m3 25
(26 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
226 4.3.19 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
227 4.3.19 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
228 4.3.20 chlóretán (etylchlorid) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
229 4.3.23 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
230 4.3.23 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
231 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) EMS-FID STN EN 12619 01.11.2001 1,0
(1,0 až 5,0) mg/m3 50
(5,1 až 10,0) mg/m3 30
(10,1 až 20,0) mg/m3 20
g2 SM SRM c) P SRM pre spaľovanie odpadov. SM pre ostatné technológie okrem použitia rozpúšťadiel - nízke koncentrácie do 20 mg/m3 20.08.2013 13.10.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
232 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) EMS-FID STN EN 13526 01.06.2003 1,0
(1,0 až 5,0) mg/m3 50
(5,1 až 10,0) mg/m3 30
(10,1 až 20,0) mg/m3 20
(20,1 až 591) mg/m3 0,0435.cTOC+3,13 mg/m3
(0,592 až 160) g/m3 4,9
g2 SM SRM c) P SRM pre zariadenia používajúce rozpúšťadlá. SM pre ostatné technológie okrem spaľovania odpadov a používania rozpúšťadiel 20.08.2013 13.10.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
233 4.4.02 organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) EMS-FID STN EN 12619 01.09.2013 1,0
(1,0 až 5,0) mg/m3 50
(5,1 až 10,0) mg/m3 30
(10,1 až 20,0) mg/m3 20
(20,1 až 591) mg/m3 0,0435.cTOC+3,13 mg/m3
(0,592 až 160) g/m3 4,9
g2 SRM c) P STN EN 12619 sa uplatňuje ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN EN 13526 14.10.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
234 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 0,5) mg/m3 33
(0,51 až 6,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
235 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,03) mg/m3 38
(0,04 až 0,5) mg/m3 33
(0,51 až 6,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
236 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 4,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
237 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,01) mg/m3 38
(0,02 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 4,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
238 5.1.03 berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,002
(0,002 až 0,005) mg/m3 42
(0,006 až 0,200) mg/m3 35
(0,201 až 1,0) mg/m3 31
c) SM P/P Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
239 5.1.03 berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,002
(0,002 až 0,005) mg/m3 38
(0,006 až 0,100) mg/m3 33
(0,101 až 1,0) mg/m3 30
c) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
240 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd AAS, AAS-ETA, ICP-AES STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,04) mg/m3 35
(0,05 až 0,5) mg/m3 33
(0,51 až 3,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
241 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd AAS, AAS-ETA, ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,04) mg/m3 38
(0,05 až 0,5) mg/m3 33
(0,51 až 3,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: EKOLAB, ŠGÚDŠ 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
242 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd ICP-MS STN EN 14385 01.03.2005 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 2,0) mg/m3 31
c) SM SRM c) P/P Štandardná referenčná metodika (SRM) pre zariadenia na spaľovanie odpadov. Pre ostatné zariadenia štandardná metodika (SM). Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
243 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd ICP-MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,005
(0,005 až 0,02) mg/m3 38
(0,03 až 0,2) mg/m3 33
(0,3 až 2,0) mg/m3 31
c) SM P/P Štandardná metodika okrem zariadení na spaľovanie odpadov. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 23.02.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
RNDr. Jarmila Nováková,
Ing. Renáta Repková,
244 5.1.05 2-naftylamín GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
245 5.1.05 2-naftylamín GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 38
(0,051 až 1,0) mg/m3 33
f3 SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
246 5.1.07 zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu bárnatého a olovnatého LC-UVD EPA Met. 0061 01.12.1996 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 35
(0,05 až 1,00) mg/m3 33
f1 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
247 5.2.02 akrylonitril GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) SM P/F Desorpcia sírouhlík/dimetylformamid. Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
248 5.2.02 akrylonitril GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
249 5.2.03 etylénoxid GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
250 5.2.03 etylénoxid GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
251 5.3.01 benzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
252 5.3.01 benzén GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
253 5.3.01 benzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
254 5.3.01 benzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
255 5.3.02 1,3-butadién GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
256 5.3.02 1,3-butadién GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
257 5.3.03 1,2-dibrómetán GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
258 5.3.03 1,2-dibrómetán GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
259 5.3.04 epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
260 5.3.04 epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
261 5.3.06 1,2-propylénoxid GC-FID STN EN 13649 01.04.2003
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
262 5.3.06 1,2-propylénoxid GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015
(0,5 až 5,0) mg/m3 25
(5,1 až 20) mg/m3 20
(21 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
263 5.3.09 trichlóretylén (trichlóretén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
264 5.3.09 trichlóretylén (trichlóretén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
265 5.3.09 trichlóretylén (trichlóretén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,3
(0,3 až 10) mg/m3 25
(10,1 až 250) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
266 5.3.10 vinylchlorid (chlóretén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
267 5.3.10 vinylchlorid (chlóretén) GC-FID STN EN 13649 01.04.2003 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 30.09.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
268 5.3.10 vinylchlorid (chlóretén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1
(0,1 až 2,0) mg/m3 25
(2,1 až 200) mg/m3 18
e1) e2) SM P/F Odber vzoriek na tuhý sorbent / extrakcia rozpúšťadlom. Subdodávateľ: EKOLAB 04.11.2015 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
269 6.1.01 PCDD a PCDF po prepočte na toxický ekvivalent (I-TEQ) GC-MSD STN EN 1948-1 až 3 01.09.2006 0,004
(0,004 až 0,01) ng/m3 46
(0,011 až 0,04) ng/m3 42
(0,041 až 10) ng/m3 38
f2 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
270 6.1.01 PCDD a PCDF po prepočte na toxický ekvivalent (I-TEQ) GC-MSD STN EN 1948-1 až 3 01.09.2006 0,004
(0,004 až 10) ng/m3 38
f2 SM P/F Subdodávateľ: E&H services 14.04.2016 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Mgr. Jiří Lisník,
271 6.2.01 polychlorované bifenyly (PCB po prepočte na toxický ekvivalent) GC-MSD STN EN 1948-4 01.01.2011
(0,004 až 0,01) ng/m3 46
(0,011 až 0,04) ng/m3 42
(0,041 až 10) ng/m3 38
f2 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 21.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
272 6.3.02 benzo(a)pyrén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
273 6.3.02 benzo(a)pyrén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
274 6.3.02 benzo(a)pyrén HPLC-PUVF STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 1,0) mg/m3 37
f3 SM P/F Subdodávateľ: E&H services 14.04.2016 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Mgr. Jiří Lisník,
275 6.3.03 benzo(b)fluorantén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
276 6.3.03 benzo(b)fluorantén HPLC-PUVF STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 1,0) mg/m3 37
f3 SM P/F Subdodávateľ: E&H services 14.04.2016 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Mgr. Jiří Lisník,
277 6.3.04 benzo(k)fluorantén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
278 6.3.04 benzo(k)fluorantén HPLC-PUVF STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 1,0) mg/m3 37
f3 SM P/F Subdodávateľ: E&H services 14.04.2016 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Mgr. Jiří Lisník,
279 6.3.05 dibenzo(a,h)antracén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
280 6.3.05 dibenzo(a,h)antracén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/P Subdodávateľ: ŠGÚDŠ 04.09.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Jana Vabcová,
RNDr. Viera Lučivjanská,
281 6.3.05 dibenzo(a,h)antracén HPLC-PUVF STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 1,0) mg/m3 37
f3 SM P/F Subdodávateľ: E&H services 14.04.2016 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Mgr. Jiří Lisník,
282 6.3.07 indeno(1,2,3-cd)pyrén GC-MSD STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 0,05) mg/m3 33
(0,051 až 1,0) mg/m3 30
f3 SM P/F Subdodávateľ: EKOLAB 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Ing. Eva Jusková,
Ing. Jana Tomleinová,
283 6.3.07 indeno(1,2,3-cd)pyrén HPLC-PUVF STN ISO 11338 01.11.2005 0,0001
(0,0001 až 1,0) mg/m3 37
f3 SM P/F Subdodávateľ: E&H services 14.04.2016 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Mgr. Jiří Lisník,
284 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-paramagneticky STN EN 14789 01.09.2006 0,1
(0,1 až 10) % 6
(10,1 až 25) % 2
g2 SRM c) P 20.08.2013 09.07.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
285 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-paramagneticky STN EN 14789 01.06.2017 0,1
(0,1 až 10) % 6
(10,1 až 25) % 2
g2 SRM c) P 10.07.2017 18.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
286 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-paramagneticky STN EN 14789 01.04.2018 0,1
(0,1 až 10) % 6
(10,1 až 25) % 2
g2 SRM c) P Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN 14789 z júna 2017, ktorá od 1.6.2017 nahradila STN EN 14789 zo septembra 2006 v celom rozsahu. 19.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
287 8.99.01 kyslík (objemový podiel v odpadovom plyne) EMS-paramagneticky STN EN 14789/O1 01.11.2018 0,1
(0,1 až 10) % 6
(10,1 až 25) % 2
g2 SRM c) P Oprava normy STN EN 14789 vydanej 1.4.2018 17.01.2019 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
288 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.07.2006 0,5
(0,5 až 10,0) % 4,6
(10,1 až 25.0) % 3,7
(25,1 až 50.0) % 2,5
i1 SRM c) P 20.08.2013 10.07.2017 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
289 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.06.2017 0,5
(0,5 až 10,0) % 4,6
(10,1 až 25.0) % 3,7
(25,1 až 50.0) % 2,5
i1 SRM c) P 11.07.2017 18.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
290 8.99.02 vlhkosť (hmotnostný alebo objemový podiel v odpadovom plyne) gravimetria (adsorpcia / kondenzácia-adsorpcia) STN EN 14790 01.04.2018 0,5
(0,5 až 10,0) % 4,6
(10,1 až 25.0) % 3,7
(25,1 až 50.0) % 2,5
i1 SRM c) P Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN 14790 z júna 2017, ktorá od 1.6.2017 nahradila STN EN 14790 z júla 2006 v celom rozsahu. 19.04.2018 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
291 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou STN ISO 10780 01.10.1998 3,0
(3,0 až 10,0) m/s 6,0
(10,1 až 38) m/s 4,5
i1 SRM c) P Pre plyny s približne rovnakou hustotou ako vzduch 20.08.2013 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
292 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou STN EN ISO 16911-1 01.09.2013 3,0
(3,0 až 10,0) m/s 6,0
(10,1 až 38) m/s 4,5
i1 SM P Uplatňuje sa ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096 20.09.2013 20.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš
293 8.99.03 rýchlosť prúdenia odpadového plynu/objemový prietok meranie dynamického tlaku rýchlostnou sondou STN EN ISO 16911-1 01.05.2014 3,0
(3,0 až 10,0) m/s 6,0
(10,1 až 38) m/s 4,5
i1 SM P Uplatňuje sa ako štandardná referenčná metodika aj pre prípady, ak v súhlase, povolení alebo dokumentácii objektu oprávneného merania je uvedená metodika podľa STN ISO 9096. Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN ISO 16911-1 zo septembra 2013 v celom rozsahu. 21.05.2014 Ing. Miroslav Prosňanský, ml.
Ing. Miroslav Prosňanský, st.
Ing. František Halmo
Tibor Červeňan
Jozef Dudáš