Úvodná informácia o IS OO

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o ovzduší“) jedným zo základných nástrojov zabezpečovania dobrej kvality ovzdušia je riadenie prípustnej úrovne znečisťovania ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prostredníctvom určených limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek („emisné požiadavky“).

S prevádzkou stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia súvisí aj potreba zisťovania množstva emisií vypúšťaných znečisťujúcich látok na účely

 • poplatkov podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 • preukazovania dodržania určenej emisnej kvóty znečisťujúcej látky podľa zákona č. 411/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • registra množstva emisií, ktorý je nevyhnutný pre hodnotenie dodržania medzinárodných záväzkov SR (národné emisné stropy), hodnotenie tendencií znečisťovania ovzdušia a prijímanie potrebných opatrení na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia.

Monitorovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je aj nedeliteľnou súčasťou integrovaného povoľovania podľa zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V ustanovených prípadoch sú prevádzkovatelia povinní zisťovať aj údaje o kvalite ovzdušia v okolí svojich vybraných stacionárnych zdrojov periodickými meraniami alebo prostredníctvom automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia (AMS-KO).

Diskontinuálne vykonávané oprávnené merania emisií, merania kvality ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E) a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia (AMS-KO) na úradné účely konaní podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP sa označujú spoločným názvom oprávnené technické činnosti.

Prevádzkovatelia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zabezpečujú oprávnené technické činnosti prostredníctvom oprávnených osôb. Oprávnenou osobou je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva oprávnené technické činností spravidla ako trvalú podnikateľskú činnosť a ktorá súčasne spĺňa podmienky podľa § 20 ods. 3 zákona o ovzduší – má:

 1. najmenej jednu zodpovednú osobu, ktorej MŽP SR vydalo osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
 2. živnostenské oprávnenie na viazanú živnosť pre vykonávané odbory oprávnených technických činností (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; viazaná živnosť na príslušný predmet podnikania v položke č. 78 v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu),
 3. osvedčenie o akreditácii podľa všeobecných akreditačných noriem ISO/IEC 17025 (merania, skúšky, kalibrácie) a podľa ISO/IEC 17020 (inšpekcie zhody),
 4. osvedčenie o plnení notifikačných podľa zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z., ktoré vydáva národný notifikačný orgán (Slovenská národná akreditačná služba „SNAS“ v správnom konaní podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Oprávnené osoby (a ich stáli subdodávatelia, prostredníctvom svojich oprávnených osôb) sú podľa § 20 ods. 11 zákona o ovzduší povinní sprístupňovať a bezodkladne aktualizovať informácie o „svojej kompetencii“ a údaje o zavedených oprávnených technických činnostiach prostredníctvom na to určeného informačného systému, ktorým je tento „Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch – IS OO“.

Podrobný rozsah údajov v IS OO ustanovuje príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. Údaje v informačnom systéme sa vedú najmenej za desať rokov.

Základnou funkciou IS OO je funkcia registra oprávnených osôb a ich stálych subdodávateľov, prostredníctvom ktorej

 • prevádzkovatelia stacionárnych zdrojov zisťujú, ktoré oprávnené osoby majú v svojom rozsahu zaregistrovanú ním požadovanú oprávnenú technickú činnosť alebo či na danú činnosť nie je zaregistrovaná žiadna oprávnená osoba.
 • zaregistrovaná oprávnená osoba oznamuje prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov a správnym orgánom dátum začatia, rozsah oprávnených technických činností a ďalšie údaje o sebe a o svojich stálych subdodávateľoch, zmeny rozsahu vykonávaných oprávnených technických činností, zmeny ďalších údajov o sebe a o svojich stálych subdodávateľoch a pozastavenie alebo ukončenie svojej pôsobnosti ako oprávnenej osoby.

IS OO má aj ďalšie funkcie, prostredníctvom ktorých

 • nová oprávnená osoba spracúva podklady pre žiadosť o registráciu do IS OO v určenej dátovej forme (§ 10 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.),
 • správne orgány v príslušnom konaní zisťujú informácie o dokladoch o plnení požiadaviek na oprávnenú osobu a jeho stáleho subdodávateľa a ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre posúdenie platnosti správy alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku danej oprávnenej technickej činnosti,
 • kontrolné orgány (MŽP SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, poverené organizácie) kontrolujú, či a ako oprávnené osoby a stáli subdodávatelia plnia svoje povinnosti vo vzťahu k IS OO podľa zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. a národný notifikačný orgán(SNAS) aj podľa dokumentov systému manažérstva jednotlivých oprávnených technických činností a akreditačných predpisov,
 • sa poskytujú informácie prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov o povolení na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti, ak na ním hľadanú činnosť nie je zaregistrovaná žiadna oprávnená osoba (§ 21 zákona č. 137/2010 Z. z.).

Akékoľvek zistenia alebo pochybnosti o správnosti údajov v informáciách jednotlivých oprávnených osôb a ich stálych subdodávateľoch je potrebné oznámiť správcovi IS OO, ktorým je MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia (aktuálne kontaktné údaje sú na web sídle www.minzp.sk).

Za správnosť svojich údajov v IS OO zodpovedá v plnom rozsahu oprávnená osoba a jej stály subdodávateľ.