Žiadosť o registráciu IS_OO

DÔLEŽITÉ! – oboznámiť sa do náležitých podrobností pred pokračovaním v registrácii.

Podrobnosti o informačnom systéme o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší („IS OO“) ustanovuje § 10 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“).

Žiadosť o registráciu do IS OO podáva

 • existujúca oprávnená osoba, ktorá vykonáva(la) oprávnené technické činností podľa predchádzajúceho zákona o ovzduší č. 478/201022 Z. z. (v prechodnom období do 31. 12. 2012)
 • nová oprávnená osoba pred začatím „fyzického“ vykonávania oprávnených technických činností na mieste.

Podmienkou podania žiadosti o registráciu do IS OO existujúcej aj novej oprávnenej osoby je

 • 1. splnenie všetkých požiadaviek na oprávnenú osobu, ktoré ustanovuje § 20 ods. 3 zákona o ovzduší, to znamená až po získaní všetkých platných osvedčení o živnostenskom oprávnení, o akreditácii a o notifikácii podľa zákona č. 137/2010 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.,
 • 2. zadanie a uloženie konečného znenia aktuálnych údajov v IS OO vrátane uloženia konečného znenia tabuliek so zadanými údajmi v svojom PC, ktoré sú elektronickou prílohou k žiadosti o registráciu (viď „Žiadosť – prílohy“ a upozornenie v červenom rámčeku).

Poznámka: Informácia pre nových záujemcoch o vykonávanie oprávnených technických činností je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/registre-zoznamy/meranie/meranie-poziadavky-akreditaciu/

Žiadosť o registráciu do IS OO možno podať dvoma spôsobmi:

 1. v listinnej podobe na MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1, alebo
 2. ako elektronicky dokument na elektronickú podateľňu MŽP SR: podatelna@enviro.gov.sk v elektronickej pošte je potrebné uviesť, že ide o žiadosť pre odbor ochrany ovzdušia.

Elektronické dokumenty musia byť

 • a) vyhotovené v bežných formátoch (pdf, txt, rtf, doc),
 • b) podpísané elektronickým podpisom (§ 3 zákona č. 215/2003 Z. z.) a/alebo zaručeným elektronickým podpisom (§ 4 zákona č. 215/2003 Z. z.).


V listinnej alebo elektronicky podanej žiadosti sa uvedú údaje podľa § 10 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky:

Vec

Žiadosť o registráciu do informačného systému podľa § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

Náležitosti:
 1. obchodné meno, právna formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
 2. názov akreditovaného laboratória alebo inšpekčného orgánu a jeho adresa, ak oprávnenú technickú činnosť poskytuje organizačná zložka,
 3. meno, priezvisko, titul, funkcia a kontaktné údaje príslušnej osoby pre kontakt so správcom informačného systému,
 4. dátum začatia oprávnenej technickej činnosti,
 5. miesto a dátum podania žiadosti,
 6. podpis štatutárneho zástupcu (fyzicky a/alebo elektronicky)
 7. Prílohy: Jednotlivé pdf súbory s aktuálnymi údajmi informačného systému zaslané elektronickou poštou:*
 1. zakladne-údaje_IČO_dátum uloženia
(zakladne-údaje_IČO_dátum uloženia opravy_zmena-poradie)
 1. tabulka-C_IČO_dátum uloženia
 2. tabulka-D_IČO_dátum uloženia
 3. tabulka-E_IČO_dátum uloženia
 4. tabulka-F_IČO_dátum uloženia
 5. tabulka-G_IČO_dátum uloženia
 6. tabulka-H_IČO_dátum uloženia

* Ak nebude určené inak, súbory sa zasielajú na mailovú adresu „jozef.bocko@enviro.gov.sk“

Podanie žiadosti o registráciu do IS OO nepodlieha žiadnemu správnemu poplatku.

Dátum začatia oprávnenej technickej činnosti

Nová oprávnená osoba môže ako najskorší „dátum začatia oprávnenej technickej činnosti“ uviesť dátum platnosti osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek podľa § 20 ods. 3 písm. b) zákona o ovzduší. Môže uviesť aj neskorší dátum predpokladaného vykonania prvej oprávnenej technickej činnosti na mieste.

Existujúca oprávnená osoba môže pri registrácii do 31. 12. 2012 ako najskorší „dátum začatia oprávnenej technickej činnosti“ uviesť dátum vydania posledného oprávnenia MŽP SR podľa predchádzajúceho zákona č. 478/2002 Z. z. Po uvedenom termíne sa môže registrovať len ako nová oprávnená osoba.

Aktuálne údaje informačného systému

Aktuálne údaje informačného systému podľa § 10 ods. 3 písm. g) a prílohy č. 2 vyhlášky sa uvedú postupne v jednotlivých blokoch IS OO (tlačidlo „Pokračovať v novej registrácii“ na konci tejto stránky).

Pôsobnosť od“ v bloku údajov IS OO „Oprávnená osoba – základné údaje“ sa uvádza zhodný dátum, ako „dátum začatia oprávnenej technickej činnosti“.

Pôsobnosť od“ v ďalších blokoch údajov o štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách a stálych subdodávateľoch sa vzťahuje na oprávnené technické činnosti vykonávané pre danú oprávnenú osobu. Preto ak ide o novú oprávnenú osobu, ich najskoršia „Pôsobnosť od“ je zhodná ako „dátum začatia oprávnenej technickej činnosti oprávnenej soby“, čo sa aj prednastaví v IS OO.

Ak ide o existujúcu oprávnenú osobu a niektorý štatutárny zástupca, zodpovedná osoba alebo subdodávateľ začal pôsobiť, vykonávať oprávnené technické činností neskôr, ako je „dátum začatia oprávnenej technickej činnosti oprávnenej osoby“, musí sa uviesť príslušný neskorší dátum. Napr. v prípade štatutárneho zástupcu od jeho ustanovenia za štatutárny orgán alebo platnosti splnomocnenia konať v jeho mene vo veciach oprávnených technických činností, zodpovednej osoby – platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby, stáleho subdodávateľa – dátum vydania (platnosti) osvedčenia o akreditácii a svedčenia o notifikácii, ktorý je neskorší. Ak niektorý štatutárny zástupca, zodpovedná osoba alebo subdodávateľ už v súčasnosti nepôsobí, nevykonáva oprávnené technické činnosti, v IS OO sa neuvádza.

Žiadateľ o registráciu, si konečné znenie aktuálnych údajov informačného systému, po ich dôslednom skontrolovaní a potvrdení správnosti, musí uložiť v svojom počítači vrátane označenia jednotlivých pdf súborov nezameniteľným názvom, ktorý sa skladá z „označenie tabuľky_IČO_dátum uloženia“; ak ide o opravu alebo o aktualizáciu, doplní sa aj „_zmena-poradové číslo“.


Prihlasovacie (prístupové) údaje

Žiadateľ o registráciu zadá na stránke „Uloženie konečného znenia aktuálnych údajov v IS_OO“ emailovú adresu, na ktorú mu majú byť zaslané prístupové (prihlasovacie) údaje.

Po potvrdení správnosti konečného znenia aktuálnych údajov „admin@isoo.sazp.sk“ zašle žiadateľovi o registráciu email, s potvrdením registrácie konečného znenia aktuálnych údajov a s uvedením prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla; doručenie emailu nie je potrebné potvrdzovať (generuje sa automaticky).

Pridelené prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo je potrebné uložiť na záložnom dátovom nosiči, resp. uschovať aj v listinnej podobe.

Oprava údajov po uložení konečného znenia aktuálnych údajov pred registráciou

Žiadateľ o registráciu môže chybné údaje v pdf súboroch opraviť aj po uložení konečného znenia, pred zaslaním žiadosti o registráciu a pdf súborov na MŽP SR, po prihlásení sa na úvodnej stránke IS OO „Prihlásiť sa (autorizované/oprávnené osoby)“ po zadaní prideleného:
1. prihlasovacieho mena,
2. prihlasovacieho hesla.

Ak žiadateľ o registráciu po zaslaní žiadosti na MŽP SR zistí, že v pdf súbore(och) sú chybné údaje, opraví ich prostredníctvom editačných nástrojov IS OO, po prihlásení sa cez pridelené prihlasovacie meno a heslo. Opravené súbory musí po ich prekontrolovaní a potvrdení správnosti uložiť v svojom PC, s názvom s aktuálny dátumom uloženia a poradovým číslom opravy. Opravené pdf súbory musí bezodkladne zaslať na MŽP SR vrátane krátkeho písomného odôvodnenia zmeny žiadosti o registráciu a identifikácie zmenených údajov.

Registrácia oprávnenej osoby v IS OO, zverejnenie informácií

Ak žiadosť o registráciu do informačného systému spĺňa ustanovené náležitosti podľa § 10 ods. 2 vyhlášky a informácie v zaslaných pdf súboroch korešpondujú s dokladmi o kompetencii a rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby(osôb), oprávnenej osoby a jej stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 3 zákona o ovzduší, MŽP SR vydá žiadateľovi o registráciu – oprávnenej osobe kladné stanovisko o jej registrácii v IS OO a zverejní informácie v ISOO.

Ak MŽP SR, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. m) bodu 12 zákona o vzduší pri kontrole úplnosti a správnosti údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme zistí, že žiadosť nespĺňa ustanovené náležitosti, že informácie v zaslaných pdf súboroch nekorešpondujú s dokladmi o kompetencii a rozsahu pôsobnosti, a/alebo že sú iné nejasnosti, vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti, alebo opravu alebo ozrejmenie informácií.

Žiadateľ o registráciu chybné údaje opraví prostredníctvom editačných nástrojov IS OO, po prihlásení sa cez pridelené prihlasovacie meno a heslo. Opravené súbory musí po ich prekontrolovaní a potvrdení správnosti uložiť v svojom PC, s názvom s aktuálnym dátumom uloženia a poradovým číslom zmeny (opravy) a zaslať na MŽP SR. MŽP SR môže kladné stanovisko s registráciou oprávnenej osoby v IS OO vydať, len ak sú splnené všetky jednotlivé notifikačné požiadavky ustanovené zákonom o ovzduší a vyhláškou MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

Aktualizácia zverejnených informácií

Oprávnená osoba je po registrácii oprávnenej osoby v IS OO a zverejnení informácii povinná bezodkladne aktualizovať zverejnené informácie o svojej pôsobnosti vrátane informácií všetkých svojich stálych subdávateľov (§ 20 ods. 11 zákona o ovzduší a § 10 ods. 4 vyhlášky).

Informácie sa aktualizujú zmenou pôvodných údajov prostredníctvom editačných nástrojov IS OO, po prihlásení sa cez pridelené prihlasovacie meno a heslo. Po potvrdení správnosti zmeny(ien) si oprávnená osoba musí zmenené (aktualizované) pdf súbory uložiť v svojom PC s aktuálnym dátumom uloženia a poradovým číslom zmeny vo forme: „označenie tabuľky_IČO_dátum uloženia_zmena-poradové číslo“.


Po registrácii oprávnenej osoby v IS OO a zverejnení informácií sa aktualizované pdf súbory na MŽP SR nezasielajú. Tým nie sú dotknuté povinnosti zodpovednej osoby, oprávnenej osoby a povinnosti stáleho subdodávateľa oznamovať podľa svojej pôsobnosti ministerstvu a/SNAS ako národnému notifikačnému orgánu, do desiatich kalendárnych dní zmeny osvedčení a ostatných dokladov podľa § 20 ods. 7 písm. l) a m) zákona o ovzduší a ak ide o zodpovednú osobu aj podľa § 13 ods. 4 a 5 vyhlášky. Tým taktiež nie je dotknutá povinnosť bezodkladného oznamovania zmien týkajúcich sa udelenej akreditácie akreditačnému orgánu (§ 6 písm. f) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov).Ak vzniknú akékoľvek nejasnosti o informáciách poskytovaných oprávnenými osobami a ich stálymi subdodávateľmi a o ich zadávaní do informačného systému, zadávanie údajov v IS OO je potrebné prerušiť a nejasnosti prekonzultovať:
 • 1. význam informácií v IS OO podľa § 10 a prílohy č. 2 vyhlášky kontakt : MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, Ing. Jozef Bocko, email: jozef.bocko@enviro.gov.sk, mobil: +421 905 668 183),
 • 2. funkčnosť aplikácie IS OO kontakt: SAŽP, Ing. Radoslav Virgovič, email: radoslav.virgovic@sazp.sk, tel: 048/4374151
 • 3. technická stránka IS OO kontakt: SAŽP, Ing. Marek Hubaček, email: marek.hubacek@sazp.sk